2411 K mechanik nastavovač – programátor CNC strojov a robotizácia

Absolvent štvorročného študijného odboru 2411 K mechanik nastavovač - programátor CNC strojov a robotizácia po ukončení štúdia úspešne vykonanou maturitnou skúškou získava prvú kvalifikáciu na úrovni úplného stredného odborného vzdelania. Po ukončení prípravy je kvalifikovaný pracovník, schopný uplatniť sa na rôznych postoch strojárskej výroby, pre ktoré je potrebné úplné stredné odborné vzdelanie.

Absolvent je schopný pracovať na konvenčných strojoch, pozná základné princípy nekonvenčných technológií a dokáže pružne reagovať na meniace sa pod­mienky. Je pripravený zostavovať riadiace programy CNC strojov v ručnom alebo poloauto­matickom režime. Svojím tvorivým prístupom podporuje marketingovo orientované podnika­teľské aktivity, ktorých konečným cieľom je spokojnosť zákazníka. Môže vykonávať práce úzko súvisiace s riadením a organizovaním výrobných činností, technickej prípravy výroby, odbytu výrobkov a nákupu tovaru, skladového hospodárstva a marketingovej analýzy trhu. Pri všetkých činnostiach je schopný efektívne využívať výpočtovú techniku a progresívne infor­mačné technológie. Absolventi sú pripravovaní tak, aby sa mohli uplatniť pri obsluhe kon­venčných obrábacích strojov s rozličným stupňom automatizácie, pri obsluhe, nastavovaní, ale i programovaní CNC strojov, pri nastavovaní, obsluhe, údržbe a opravách stavebných strojov. Po absolvovaní nástupnej praxe majú predpoklady vykonávať činnosti v technickej príprave výroby a riadiť pracovný tím. Vzhľadom na dobrú znalosť fyzikálnej podstaty tech­nologického procesu sa môžu flexibilne prispôsobiť meniacim sa podmienkam trhu. Po nadobudnutí potrebnej praxe môžu vykonávať aj samostatnú podnikateľskú činnosť.

Rozsah získaných vedomostí a praktických zručností umožňuje absolventom ďalej sa vzdelávať, zaujímať sa o vývoj vo svojom odbore štúdiom odbornej literatúry a periodík v klasickej tlačenej, ako aj elektronickej forme. Získané vzdelanie umožňuje absolventovi používať racionálne metódy technika a využívať odborné zručnosti, pričom uplatňuje získané environmentálne vedomosti. Nadobudnuté poznatky dávajú absolventovi predpoklady konať cieľavedome, rozvážne a rozhodne v súlade s právnymi normami spoločnosti, zásadami vlas­tenectva, humanizmu a demokracie pri výkone uvedených činností.

ŠKOLSKÝ VZDELÁCACÍ PROGRAM

 


Fotogaléria

Video

Študijný odbor 2411 K Mechanik nastavovač, programovanie CNC a robotizácia

Mechanik nastavovač, programovanie CNC a robotizácia