2697 K mechanik elektrotechnik - automatizačná technika

Absolvent štvorročného študijného odboru 2697 K mechanik elektrotechnik - automatizačná technika po ukončení štúdia úspešne vykonanou maturitnou skúškou získava prvú kvalifikáciu na úrovni úplného stredného odborného vzdelania.Stáva sa kvalifikovaným pracovníkom, ktorý je schopný samostatne vykonávať práce pri projektovaní, konštrukcii, výrobe, montáži, ako aj v prevádzke a údržbe elektrotechnických inštalácií a elektrických zariadení. Pre kvalifikované vykonávanie uvedených činností získava absolvent štúdiom široký odborný profil s nevyhnutným všeobecným vzdelaním, s dostatočnou adaptabilitou, logickým myslením a schopnosťou aplikovať nadobudnuté vedomosti pri riešení problémov samostatne aj v tíme. Rozsah získaných vedomostí mu umožňuje sústavne sa vzdelávať, zaujímať sa o vývoj vo svojom odbore štúdiom odbornej literatúry a časopisov, používať racionálne metódy práce technika a využívať odborné manuálne spôsobilosti. Získané vzdelanie dáva absolventovi predpoklady konať cieľavedome, rozvážne a rozhodne v súlade s právnymi normami spoločnosti, zásadami vlastenectva, humanizmu a demokracie. Po nástupnej praxi je pripravený na výkon technika konštrukčného, technologického, montážneho a prevádzkového charakteru, ale aj na ďalšie funkcie v odborných útvaroch. Odbornou praxou a ďalším štúdiom si zvyšuje svoje zručnosti a vedomosti, čím si zvyšuje svoju odbornú kvalifikáciu.

Absolvent získa schopnosť komunikovať v 1 cudzom jazyku – anglickom alebo nemeckom. Bude schopný prijímať zodpovednosť za vlastnú prácu a za prácu ostatných. Získa zručnosti pri práci s osobným počítačom a internetom. Naučí sa efektívne využívať informačné a komunikačné technológie pre svoj osobný rast a výkonnosť v práci.

Po ukončení štúdia získava absolvent výučný list,  vysvedčenie o maturitnej skúške a dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške. Absolvent získava osvedčenie o odbornej sôsobilosti elektrotechnikov - § 21 podľa Vyhlášky MPSVaR č.508/2009 Z.z. Môže pokračovať v štúdiu pre absolventov štvorročných učebných odborov v rámci denného alebo diaľkového štúdia na úrovni ISCED 5.

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM

 


Fotogaléria

Video

Študijný odbor 2697 K Mechanik elektrotechnik - automatizačná technika

x