2478 F Strojárska Výroba

Informácia o štúdiu

Dĺžka štúdia:

2 roky

Spôsob ukončenia: záverečná skúška
Doklad o vzdelaní: vysvedčenie o záverečnej skúške
Poskytované vzdelanie: nižšie stredné odborné vzdelanie 

Tento učebný odbor je určený prežiakov, ktorí ukončili najmenej 6. ročník a neukončili 9. ročník základnej školy. Absolventi tohoto učebného odboru sú pripravení pre prax. 

Profil absolventa

Absolventi sú zaučenými alebo zaškolenými pracovníkmi pre vykonávanie jednoduchých pracovných operácií a činností v strojárskych prevádzkach. Ovládajú ručné spracovanie kovov a strojné obrábanie jednoduchých súčiastok, dokáže samostatne na pracovať.  

V oblasti odborného vzdelávania majú absolventi nasledujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti:

 • vysvetli základnú odbornú terminológiu pre kovospracujúcu výrobu,
 • urči jednotlivé strojové súčiastky,
 • urči funkciu súčiastok v jednotlivých zaradeniach,
 • nakreslí jednoduchú strojovú súčiastku,
 • popíše jednoduché ručné spracovanie kovov,
 • určí vhodné pracovné pomôcky, náradie, nástroje a volí pracovné podmienky,
 • číta výkresy jednoduchých súčiastok a schém,
 • vykonáva základné operácie pri ručnom spracovaní kovov,
 • strojovo obrába kovové a nekovové materiály,
 • používa rôzne druhy mechanizovaného náradia,
 • postupuje podľa schválených postupov, dodržiava technologickú disciplínu, technologické normy
 • aplikuje zásady bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci,
 • aplikuje zásady ochrany životného prostredi