Zámer priameho nájmu č. 03/2023

Zámer priameho nájmu majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja

v správe SOŠ strojníckej, Športovcov 341/2, 017 49 Považská Bystrica

č. 3/2023

 

 

SOŠ strojnícka, Športovcov 341/2, 017 49 Považská Bystrica v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín podľa § 9a, ods. 9 zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, zámer priameho nájmu svojho majetku.

 

Správca: Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2, 017 49 Považská Bystrica

 

Predmet nájmu, podmienky nájmu:

      1. Výrobné priestory o výmere 235 m2

 • Nachádzajú sa na 3. nadzemnom podlaží v budove SOŠ strojníckej, zapísanej na liste vlastníctva č. 4388, katastrálne územie Považská Bystrica ako výrobná hala, súpisné         č. 2688, postavenej na parcele č. 5419/6.
 • Doba nájmu: od 01.06.2023 do 31.05.2024
 • Minimálna cena nájmu: 22,00 €/m2/rok

      2. Šatňa – o výmere 103,50 m2

 • Nachádza sa na 3. nadzemnom podlaží v budove SOŠ strojníckej, zapísanej na liste vlastníctva č. 4388, katastrálne územie Považská Bystrica ako výrobná hala, súpisné           č. 2688, postavenej  na parcele č. 5419/6.
 • Doba nájmu: od 01.06.2023 do 31.05.2024
 • Minimálna cena nájmu: 13,00 €/m2/rok

      3. Skladové  priestory vykurované  – o výmere 25,00 m2

 • Nachádzajú sa na prízemí v budove SOŠ strojníckej, zapísanej na liste vlastníctva                    č. 4388, katastrálne územie Považská Bystrica ako Internát, súpisné č. 207, postavenej na parcele č. 5427/1.
 • Doba nájmu: od 01.06.2023 do 31.05.2024
 • Minimálna cena nájmu: 15,00 €/m2/rok

      4. Skladové  priestory nevykurované  – o výmere 11,80 m2

 • Nachádzajú sa na prízemí v budove SOŠ strojníckej, zapísanej na liste vlastníctva                   č. 4388, katastrálne územie Považská Bystrica ako Internát, súpisné č. 207, postavenej na parcele č. 5427/1.
 • Doba nájmu: od 01.06.2023 do 31.05.2024
 • Minimálna cena nájmu: 5,00 €/m2/rok

      5.  Hnuteľný majetok -  stroj: brúska dvojkotúčová

 • Nachádza sa na prízemí v budove SOŠ strojníckej, zapísanej na liste vlastníctva č. 4388, katastrálne územie Považská Bystrica ako výrobná hala, súpisné č. 2688, postavenej na parcele č. 5419/6.
  • Doba nájmu: od 01.06.2023 do 31.05.2024
  • Minimálna cena nájmu: 3,00 €/mesačne

Predkladanie ponúk:

 • Žiadosti o prenájom nebytových priestorov, resp. o prenájom hnuteľného majetku, s uvedením predmetu nájmu, identifikačných údajov záujemcu, súhlasu so spracovaním osobných údajov v zmysle platnej legislatívy, ceny v €/m2/rok, resp. ceny v €/mesačne, doby nájmu, účelu nájmu, požadujeme doručiť v zalepenej obálke s heslom „Prenájom - neotvárať“ v termíne  do 31.05.2023 na adresu:

 

    Stredná odborná škola strojnícka

    Športovcov 341/2

    017 49 Považská Bystrica

 

 • Nájomná zmluva bude uzatvorená v zmysle ustanovení § 663 a násl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja v platnom znení.

 

Kontakt:

 • Bližšie informácie ohľadom prenájmu získate na tel.č. 042/4324411,

Ing. Mária Bíziková, e-mail: maria.bizikova@strojnickapb.sk

 

V Považskej Bystrici 09.05.2023

 

 

 

    Ing. Peter Tamaši

                                                                        riaditeľ SOŠ strojníckej


Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Máj 2024 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31