Zámer priameho nájmu 7/2023

Zámer priameho nájmu majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe SOŠ strojníckej, Športovcov 341/2, 017 49 Považská Bystrica

č. 7/2023

 Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2, 017 49 Považská Bystrica v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín podľa § 9a, ods. 9 zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, zverejňuje zámer priameho nájmu svojho majetku.

 Správca: Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2, 017 49 Považská Bystrica

 Predmet nájmu, podmienky nájmu:

 

1.

 • Nebytové priestory na prízemí, prvom, druhom, treťom nadzemnom podlaží – vhodné na prechodné ubytovanie – bunky č. 102, 103, 105, 107, 109,  110, 111, 206, 207, 209, 211, 303, 306, 309, 310, 311.

Izby vrátane spoločných priestorov sú o výmere 21,50 m2.

Prechodné ubytovanie môže byť poskytnuté len fyzickej osobe, ktorá podáva žiadosť.

 • Doba nájmu: od 01.01.2024 do 31.12.2024
 • Minimálna cena nájmu: 22,00 € /m2/rok
 • Nachádzajú sa v budove SOŠ strojníckej, zapísanej na liste vlastníctva č. 4388, katastrálne územie Považská Bystrica ako Internát, súpisné č. 207, postavenej na parcele č. 5427/1.

2.

 • Nebytové priestory na druhom nadzemnom podlaží – vhodné ako kancelária  o výmere 43,00 m2
 • Doba nájmu: od 01.01.2024 do 31.12.2024
 • Minimálna cena nájmu: 50,00 € /m2/rok
 • Nachádzajú sa v budove SOŠ strojníckej, zapísanej na liste vlastníctva č. 4388, katastrálne územie Považská Bystrica ako Internát, súpisné č. 207, postavenej na parcele č. 5427/1.

3.

 • Nebytové priestory na prízemí – vhodné ako kancelária o výmere 62,00 m2
 • Doba nájmu: od 01.01.2024 do 31.12.2024
 • Minimálna cena nájmu: 43,00 € /m2/rok
 • Nachádzajú sa v budove SOŠ strojníckej, zapísanej na liste vlastníctva č. 4388, katastrálne územie Považská Bystrica ako Internát, súpisné č. 207, postavenej na parcele č. 5427/1.

4.

 • Nebytové priestory na prízemí – vhodné ako výrobná plocha o výmere 583,00 m2
 • Doba nájmu: od 01.01.2024 do 31.12.2024
 • Minimálna cena nájmu: 22,00 € /m2/rok
 • Nachádzajú sa v budove SOŠ strojníckej, zapísanej na liste vlastníctva č. 4388, katastrálne územie Považská Bystrica ako výrobná hala, súpisné č. 2688, postavenej na parcele č. 5419/6.

 

5.

 • Nebytové priestory na prízemí – vhodné ako kancelária o výmere 78,00 m2
 • Doba nájmu: od 01.01.2024 do 31.12.2024
 • Minimálna cena nájmu: 40,00 € /m2/rok
 • Nachádzajú sa v budove SOŠ strojníckej, zapísanej na liste vlastníctva č. 4388, katastrálne územie Považská Bystrica ako výrobná hala, súpisné č. 2688, postavenej na parcele č. 5419/6.

6.

 • Nebytové priestory na prízemí – vhodné ako skladový priestor (vykurovaný)  o výmere 19,00 m2
 • Doba nájmu: od 01.01.2024 do 31.12.2024
 • Minimálna cena nájmu: 15,00 € /m2/rok
 • Nachádzajú sa v budove SOŠ strojníckej, zapísanej na liste vlastníctva č. 4388, katastrálne územie Považská Bystrica ako výrobná hala, súpisné č. 2688, postavenej na parcele č. 5419/6.

7.

 • Nebytové priestory na prízemí – vhodné ako výrobná plocha o výmere 220,00 m2
 • Doba nájmu: od 01.01.2024 do 31.12.2024
 • Minimálna cena nájmu: 22,00 € /m2/rok
 • Nachádzajú sa v budove SOŠ strojníckej, zapísanej na liste vlastníctva č. 4388, katastrálne územie Považská Bystrica ako výrobná hala, súpisné č. 2688, postavenej na parcele č. 5419/6.

 8.

 • Nebytové priestory na prízemí – vhodné ako skladový priestor (nevykurovaný)  o výmere 103,00 m2
 • Doba nájmu: od 01.01.2024 do 31.12.2024
 • Minimálna cena nájmu: 5,00 € /m2/rok
 • Nachádzajú sa v budove SOŠ strojníckej, zapísanej na liste vlastníctva č. 4388, katastrálne územie Považská Bystrica ako Škola, súpisné č. 341, postavenej na parcele č. 5418/1.

9.

 • Nebytové priestory na prízemí – vhodné ako skladový priestor (nevykurovaný)  o výmere 43,00 m2
 • Doba nájmu: od 01.01.2024 do 31.12.2024
 • Minimálna cena nájmu: 5,00 € /m2/rok
 • Nachádzajú sa v budove SOŠ strojníckej, zapísanej na liste vlastníctva č. 4388, katastrálne územie Považská Bystrica ako výrobná hala, súpisné č. 2688, postavenej na parcele č. 5419/6.

 K nájomnému za nebytové priestory budú nájomcovi fakturované aj náklady za dodávané služby spojené s prenájmom – energie (teplo, elektrická energia, vodné a stočné, zrážková voda) a komunálny odpad.

 Spôsob nájmu: priamy nájom

 

Predkladanie ponúk:

 • Žiadosti o prenájom nebytových priestorov s uvedením predmetu nájmu, identifikačných údajov záujemcu, súhlasu so spracovaním osobných údajov, ceny v €/m2/rok, doby nájmu, účelu nájmu, požadujeme doručiť v zalepenej obálke s heslom „Prenájom - neotvárať“ v termíne do 19.12.2023 na adresu:

 

Stredná odborná škola strojnícka

Športovcov 341/2

017 49 Považská Bystrica

 

 • Nájomná zmluva bude uzatvorená v zmysle ustanovení § 663 a násl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja v platnom znení.

 

Kontakt:

 

V Považskej Bystrici 30.11.2023     

 

           

                                                                                   Ing. Peter Tamaši

                                                                               riaditeľ SOŠ strojníckej


Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Apríl 2024 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30