Zámer priameho nájmu 04/2024

Zámer priameho nájmu majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe

SOŠ strojníckej, Športovcov 341/2, 017 49 Považská Bystrica

č. 4/2024

 

SOŠ strojnícka, Športovcov 341/2, 017 49 Považská Bystrica v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín podľa § 9a, ods. 9 zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, zámer priameho nájmu svojho majetku.

 

Správca: Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2, 017 49 Považská Bystrica

 

Predmet nájmu, podmienky nájmu:

  1. Nebytové priestory na prvom, druhom, treťom nadzemnom podlaží – vhodné na prechodné ubytovanie – bunky č. 101, 104, 108, 201, 203, 205, 212, 301, 302, 307, 308.

Každá izba vrátane spoločných priestorov je o výmere 21,50 m2.

Prechodné ubytovanie môže byť poskytnuté len fyzickej osobe, ktorá podáva žiadosť.

  • Doba nájmu: od 01.07.2024 do 30.06.2025
  • Minimálna cena nájmu: 22,00 € / m2/ rok
  • Nachádzajú sa v budove SOŠ strojníckej, zapísanej na liste vlastníctva č. 4388, katastrálne územie Považská Bystrica ako Internát, súpisné č. 207, postavenej na parcele č. 5427/1.
  • K nájomnému za nebytové priestory budú nájomcovi fakturované aj náklady za dodávané služby spojené s prenájmom – energie (teplo, elektrická energia, vodné a stočné, zrážková voda a komunálny odpad).

 

 Spôsob nájmu: priamy nájom

 

Predkladanie ponúk:

  • · Žiadosti o prenájom s uvedením predmetu nájmu, identifikačných údajov záujemcu, súhlasu so spracovaním osobných údajov, ceny v €/m2/rok, resp. ceny v €/mesiac, doby nájmu, účelu nájmu, požadujeme doručiť v zalepenej obálke s heslom „Prenájom - neotvárať“ v termíne  do 25.06.2024 na adresu:

Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2, 017 49 Považská Bystrica

  • · Nájomná zmluva bude uzatvorená v zmysle ustanovení § 663 a násl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja v platnom znení.

 Kontakt:

  • · Bližšie informácie ohľadom prenájmu získate na tel .č. 042/4324411, Ing. Mária Bíziková, e-mail: maria.bizikova@sosjpb.sk

 

V Považskej Bystrici 30.05.2024

 

 

 

                                                                                        Ing. Peter Tamaši

                                                                                    riaditeľ SOŠ strojníckej


Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Jún 2024 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30