Zámer priameho nájmu 03/2024

 

Zámer priameho nájmu majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe

SOŠ strojníckej, Športovcov 341/2, 017 49 Považská Bystrica

č. 3/2024

 

SOŠ strojnícka, Športovcov 341/2, 017 49 Považská Bystrica v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín podľa § 9a, ods. 9 zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, zámer priameho nájmu svojho majetku.

 Správca: Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2, 017 49 Považská Bystrica

 Predmet nájmu, podmienky nájmu:

1.     Nebytové priestory na prvom, druhom, treťom nadzemnom podlaží – vhodné na prechodné ubytovanie – bunky č. 105, 106, 111, 112, 305, 312,

Každá izba vrátane spoločných priestorov je o výmere 21,50 m2.

Prechodné ubytovanie môže byť poskytnuté len fyzickej osobe, ktorá podáva žiadosť.

 • Doba nájmu: od 01.09.2024 do 31.08.2025
 • Minimálna cena nájmu: 22,00 € / m2/ rok
 • Nachádzajú sa v budove SOŠ strojníckej, zapísanej na liste vlastníctva č. 4388, katastrálne územie Považská Bystrica ako Internát, súpisné č. 207, postavenej na parcele č. 5427/1.
 • K nájomnému za nebytové priestory budú nájomcovi fakturované aj náklady za dodávané služby spojené s prenájmom – energie (teplo, elektrická energia, vodné a stočné, zrážková voda a komunálny odpad).

 2.     Hnuteľný majetok -  stroje: vŕtačka stĺpová, sústruh hrotový, skľučovadlo 3 čeľ + príruba, skľučovadlo 4 čeľ. + príruba, otočný hrot č. 3, zámočnícky zverák

 • Nachádza sa na prízemí v budove SOŠ strojníckej, zapísanej na liste vlastníctva č. 4388, katastrálne územie Považská Bystrica ako výrobná hala, súpisné č. 2688, postavenej na parcele č. 5419/6.
  • Doba nájmu: od 01.07.2024 do 30.06.2025
  • Minimálna cena nájmu: 22,00 €/mesačne

 3.     Pozemok o výmere 28 m2 vrátane jedného boxu

 • Zapísaný na liste vlastníctva č. 4388, parc. č. 5419/1, katastrálne územie Považská Bystrica, druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie 
  • Doba nájmu: od 01.07.2024 do 30.06.2025
  • Minimálna cena nájmu: 6,50 €/m2/rok

 4.     Skladové priestory – vykurované o výmere 32,6 m2

 • Doba nájmu: od 01.06.2024 do 31.05.2025
 • Minimálna cena nájmu: 15,00 € / m2/rok
 • Nachádzajú sa v budove SOŠ strojníckej, zapísanej na liste vlastníctva č. 4388, katastrálne územie Považská Bystrica ako Internát, súpisné č. 207, postavenej na parcele č. 5427/1.
 • K nájomnému za nebytové priestory budú nájomcovi fakturované aj náklady za dodávané služby spojené s prenájmom – energie (teplo, elektrická energia, vodné a stočné, zrážková voda a komunálny odpad).

 5.     Hnuteľný majetok -  stroj – brúska dvojkotúčová

 • Nachádza sa na prízemí v budove SOŠ strojníckej, zapísanej na liste vlastníctva č. 4388, katastrálne územie Považská Bystrica ako výrobná hala, súpisné č. 2688, postavenej na parcele č. 5419/6.
  • Doba nájmu: od 01.06.2024 do 31.05.2025
  • Minimálna cena nájmu: 3,00 €/mesačne

 6.     Výrobný priestor o výmere 338,5 m2  

 • Nachádza sa na prízemí v budove SOŠ strojníckej, zapísanej na liste vlastníctva č. 4388, katastrálne územie Považská Bystrica ako výrobná hala, súpisné č. 2688, postavenej na parcele č. 5419/6.
  • Doba nájmu: od 01.06.2024 do 31.05.2025
  • Minimálna cena nájmu: 22,00 € m2/rok
  • K nájomnému za nebytové priestory budú nájomcovi fakturované aj náklady za dodávané služby spojené s prenájmom – energie (teplo, elektrická energia, vodné a stočné, zrážková voda a komunálny odpad).

 7.     Nebytové priestory určené ako ambulancia – o výmere 31,00 m2

 • Doba nájmu: od 01.09.2024 do 31.08.2025
 • Minimálna cena nájmu: 35,00 € m2/rok
 • Nachádzajú sa v budove SOŠ strojníckej, zapísanej na liste vlastníctva č. 4388, katastrálne územie Považská Bystrica ako Škola, súpisné č. 341, postavenej na parcele č. 5418/1.
 • K nájomnému za nebytové priestory budú nájomcovi fakturované aj náklady za dodávané služby spojené s prenájmom – energie (teplo, elektrická energia, vodné a stočné, zrážková voda a komunálny odpad).

 8.     Nebytové priestory určené ako cvičná  plocha – o výmere 117,00 m2

 • Doba nájmu: od 01.09.2024 do 31.08.2025
 • Minimálna cena nájmu: 16,00 € / m2/rok
 • Nachádzajú sa v budove SOŠ strojníckej, zapísanej na liste vlastníctva č. 4388, katastrálne územie Považská Bystrica ako Internát, súpisné č. 207, postavenej na parcele č. 5427/1.
 • K nájomnému za nebytové priestory budú nájomcovi fakturované aj náklady za dodávané služby spojené s prenájmom – energie (teplo, elektrická energia, vodné a stočné, zrážková voda a komunálny odpad).

 9.     Časť plochy fasády budovy na umiestnenie reklamy – 3 ks reklamy o výmere 11 m2

 • Doba nájmu: od 01.06.2024 do 31.05.2025
 • Minimálna cena nájmu: 3,50 € / m2/rok
 • Nachádzajú sa v budove SOŠ strojníckej, zapísanej na liste vlastníctva č. 4388, katastrálne územie Považská Bystrica ako Škola, súpisné č. 341, postavenej na parcele č. 5418/1.

 10.  Časť plochy fasády budovy na umiestnenie reklamy –1 ks reklamy o výmere 5,50 m2

 • Doba nájmu: od 01.06.2024 do 31.05.2025
 • Minimálna cena nájmu: 3,50  € /m2/rok
 • Nachádzajú sa v budove SOŠ strojníckej, zapísanej na liste vlastníctva č. 4388, katastrálne územie Považská Bystrica ako Škola, súpisné č. 341, postavenej na parcele č. 5418/1.

 

 Spôsob nájmu: priamy nájom

 

Predkladanie ponúk:

 • · Žiadosti o prenájom s uvedením predmetu nájmu, identifikačných údajov záujemcu, súhlasu so spracovaním osobných údajov, ceny v €/m2/rok, resp. ceny v €/mesiac, doby nájmu, účelu nájmu, požadujeme doručiť v zalepenej obálke s heslom „Prenájom - neotvárať“ v termíne  do 30.05.2024 na adresu:

Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2, 017 49 Považská Bystrica

 

 • · Nájomná zmluva bude uzatvorená v zmysle ustanovení § 663 a násl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja v platnom znení.

 

Kontakt:

 • · Bližšie informácie ohľadom prenájmu získate na tel .č. 042/4324411, Ing. Mária Bíziková, e-mail: maria.bizikova@sosjpb.sk

 

 

 

 

V Považskej Bystrici 07.05.2024

 

 

 

 

                                                                                               Ing. Peter Tamaši

                                                                               riaditeľ SOŠ strojníckej


Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Máj 2024 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31