Zámer priameho nájmu 02/2024

Zámer priameho nájmu majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe SOŠ strojníckej, Športovcov 341/2, 017 49 Považská Bystrica

č. 2/2024

 

 

Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2, 017 49 Považská Bystrica v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín podľa § 9a, ods. 9 zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, zverejňuje zámer priameho nájmu svojho majetku.

 

Správca: Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2, 017 49 Považská Bystrica

 

Predmet nájmu, podmienky nájmu:

 

1.

 • Nebytové priestory na druhom nadzemnom podlaží – vhodné ako výrobná plocha o výmere 106,50 m2
 • Doba nájmu: od 01.05.2024 do 30.04.2025
 • Minimálna cena nájmu: 22,00 € /m2/rok
 • K nájomnému za nebytové priestory budú nájomcovi fakturované aj náklady za dodávané služby spojené s prenájmom – energie (teplo, elektrická energia, vodné a stočné, zrážková voda) a komunálny odpad.
 • Nebytové priestory sa nachádzajú v budove SOŠ strojníckej, zapísanej na liste vlastníctva č. 4388, katastrálne územie Považská Bystrica ako výrobná hala, súpisné               č. 2688, postavenej na parcele č. 5419/6.
 • Spôsob nájmu: priamy nájom

 2.     Časť pozemku o výmere 12,50 m2, parc. č. 5419/6, katastrálne územie Považská Bystrica, druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 1 488 m2, zapísaného na LV č. 4388

 • Doba nájmu: od 01.05.2024 do 30.04.2025 
 • Účel nájmu: ako odstavná plocha vo dvore vhodná na parkovanie (1 parkovacie miesto vo dvore školy)
 • Minimálna cena nájmu: 30,00 €/1 parkovacie miesto/rok
 • Podmienky nájmu:
 • záujemca o prenájom má právo doručiť len jednu žiadosť a v žiadosti uviesť   počet  parkovacích miest s uvedením ŠPZ vozidla
 • záujemca o prenájom nemôže predmet nájmu prenechať tretej osobe
 • vjazd vozidlom a parkovanie na odstavnej ploche má právo iba osoba, ktorá podpísala zmluvu o prenájme
 • odstavná plocha vo dvore školy nie je strážená a prenajímateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za odstavené vozidlo budúceho nájomcu; taktiež prenajímateľ nenesie zodpovednosť za akékoľvek poškodenie, zničenie alebo stratu motorového vozidla, ako aj vecí, nachádzajúcich sa vo vozidle
 • Spôsob nájmu: priamy nájom

  Predkladanie ponúk:

 • Žiadosti o prenájom s uvedením predmetu nájmu, identifikačných údajov záujemcu, súhlasu so spracovaním osobných údajov, ceny v €/m2/rok, resp. ceny v €/parkovacie miesto/rok, doby nájmu, účelu nájmu, požadujeme doručiť v zalepenej obálke s heslom „Prenájom - neotvárať“ v termíne do 15.04.2024 na adresu:

 

Stredná odborná škola strojnícka

Športovcov 341/2

017 49 Považská Bystrica

 • Nájomná zmluva bude uzatvorená v zmysle ustanovení § 663 a násl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja v platnom znení.

 

Kontakt:

 

 V Považskej Bystrici 20.03.2024     

 

 

 

           

                                                                                               Ing. Peter Tamaši

                                                                                          riaditeľ SOŠ strojníckej


Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Apríl 2024 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30