Zámer priameho nájmu 01/2024

Zámer priameho nájmu majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe SOŠ strojníckej, Športovcov 341/2, 017 49 Považská Bystrica č. 1/2024

Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2, 017 49 Považská Bystrica v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín podľa § 9a, ods. 9 zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, zverejňuje zámer priameho nájmu svojho majetku.

Správca: Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2, 017 49 Považská Bystrica
Predmet nájmu, podmienky nájmu:
1.   Nebytové priestory – prechodné ubytovanie – bunky č. 202, 208, 210, 304.
Každá izba vrátane spoločných priestorov je o výmere 21,50 m2.
Prechodné ubytovanie môže byť poskytnuté len fyzickej osobe, ktorá podáva žiadosť.
•    Doba nájmu: od 15.03.2024 do 14.03.2025 - bunky č.  202, 210
•    Doba nájmu: od 01.04.2024 do 31.03.2025 - bunky č.  208, 304
•    Minimálna cena nájmu: 22,00 € m2/rok
•    Nachádzajú sa v budove SOŠ strojníckej, zapísanej na liste vlastníctva č. 4388, katastrálne územie Považská Bystrica ako Internát, súpisné č. 207, postavenej na parcele č. 5427/1.
•    K nájomnému za nebytové priestory budú nájomcovi fakturované aj náklady za dodávané služby spojené s prenájmom – energie (teplo, elektrická energia, vodné a stočné, zrážková voda a komunálny odpad).
•    Spôsob nájmu: priamy nájom

2.    Hnuteľný majetok – folklórne kroje
•    Doba nájmu: od 01.04.2024 do 31.03.2025
•    Minimálna cena nájmu: 200,00 €/rok
•    Nachádzajú sa v budove SOŠ strojníckej, zapísanej na liste vlastníctva č. 4388, katastrálne územie Považská Bystrica ako Škola, súpisné č. 341, postavenej na parcele č. 5418/1.
•    Spôsob nájmu: priamy nájom

3.    Časť pozemku o výmere 87,50 m2, parc. č. 5419/6, katastrálne územie Považská Bystrica, druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 1 488 m2, zapísaného na LV č. 4388
•    Doba nájmu: od 01.05.2024 do 30.04.2025  
•    Účel nájmu: ako odstavná plocha vo dvore vhodná na parkovanie (7 parkovacích miest vo dvore školy)
•    Minimálna cena nájmu: 30,00 €/1 parkovacie miesto/rok
•    Podmienky nájmu:
-    záujemca o prenájom má právo doručiť len jednu žiadosť a v žiadosti uviesť počet parkovacích miest s uvedením ŠPZ vozidla
-    záujemca o prenájom nemôže predmet nájmu prenechať tretej osobe
-    vjazd vozidlom a parkovanie na odstavnej ploche má právo iba osoba, ktorá podpísala zmluvu o prenájme
-    odstavná plocha vo dvore školy nie je strážená a prenajímateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za odstavené vozidlo budúceho nájomcu; taktiež prenajímateľ nenesie zodpovednosť za akékoľvek poškodenie, zničenie alebo stratu motorového vozidla, ako aj vecí, nachádzajúcich sa vo vozidle
•    Spôsob nájmu: priamy nájom
Predkladanie ponúk:
•    Žiadosti o prenájom s uvedením predmetu nájmu, identifikačných údajov záujemcu, súhlasu so spracovaním osobných údajov, ceny v €/m2/rok, resp. ceny v €/rok, doby nájmu, účelu nájmu, požadujeme doručiť v zalepenej obálke s heslom „Prenájom - neotvárať“ v termíne  do 08.03.2024 na adresu:

Stredná odborná škola strojnícka
Športovcov 341/2
017 49 Považská Bystrica

•    Nájomná zmluva bude uzatvorená v zmysle ustanovení § 663 a násl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja v platnom znení.

Kontakt:
•    Bližšie informácie ohľadom prenájmu získate na tel.č. 042/4324411,
Ing. Mária Bíziková, e-mail: maria.bizikova@sosjpb.sk


V Považskej Bystrici, 14.02.2024


                                                                           Ing. Peter Tamaši    
                                                                      riaditeľ SOŠ strojníckej


Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Apríl 2024 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30