Obchodná verejná súťaž 1/2022

Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2, 017 49 Považská Bystrica

v súlade so zákonom č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení

 

vyhlasuje

 

obchodnú verejnú súťaž č. 1/2022 (ďalej len súťaž) v zmysle platnej legislatívy, najmä podľa ustanovení § 281 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení a vyzýva na podanie návrhov na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov.

 

Prenajímateľ/vyhlasovateľ súťaže:

Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2, Považská Bystrica

Sídlo:                          Športovcov 341/2, 017 49 Považská Bystrica

Zastúpený:                  Mgr. Štefan Capák, riaditeľ školy

Bankové spojenie:     Štátna pokladnica

IBAN:                         SK5381800000007000507460

IČO:                            17050561

DIČ:                            2020712617

Zriaďovateľ:              Trenčiansky samosprávny kraj

                                   K dolnej stanici 7282/20A, 91101 Trenčín

Kontaktná osoba:       Ing. Mária Bíziková

 

Predmet nájmu na základe súťaže: Výber najvhodnejšej ponuky na uzavretie zmluvy o nájme nebytových priestorov o celkovej výmere 69 m2, nachádzajúcich sa v budove školy, zapísanej na liste vlastníctva č. 4388, katastrálne územie Považská Bystrica ako Škola, súpisné č. 341, postavenej na parcele č. 5418/1.

Prenajímateľ je správcom nehnuteľnosti, budova je vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja.

 

Účel nájmu: prevádzkovanie bufetu pre žiakov a zamestnancov školy

 

Minimálna výška nájmu: 25,00 Eur za 1 m2 /rok

                                              

K nájomnému budú nájomcovi fakturované aj náklady za dodávané služby spojené s prenájmom – energie a komunálny odpad, upratovanie, bežná údržba a oprava, ostatné služby.

Počas letných mesiacov júl – august bude fakturovaný len nájom za prenajaté priestory.

 

Doba platnosti zmluvy o nájme: Na dobu určitú – 1 rok odo dňa uzatvorenia zmluvy

 

Spôsob predloženia cenovej ponuky: Záujemcovia môžu predložiť svoje ponuky osobne, alebo poštou v uzatvorenej obálke s označením „Prenájom bufetu  - neotvárať“  na adresu:

 

Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2, 017 49 Považská Bystrica

 

v termíne do 29.07.2022 do 08.00 h

 

Do súťaže nebude možné zahrnúť návrh, ktorý bude doručený, alebo predložený na adresu vyhlasovateľa po stanovenej lehote.

Po uplynutí stanovenej lehoty nebude možné predložený návrh zmeniť ani odvolať.

 

Požadovaný minimálny rozsah a obsah cenovej ponuky:

a)     Identifikačné údaje uchádzača:

U fyzickej osoby – podnikateľ: obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH; U právnickej osoby – podnikateľ: obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH, štatutárny orgán s uvedením oprávnenosti ku konaniu;

b)     Bankové spojenie uchádzača

c)     Navrhovaná výška nájomného za m2/rok

 

Uchádzač nemá nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži.

 

Záujemcovia môžu predmetný majetok obhliadnuť u vyhlasovateľa súťaže v pracovných dňoch, vždy od 8.00 h do 12.00 h. Kontaktná osoba: Ing. Mária Bíziková, tel: 042/4324411,

e-mail: maria.bizikova@strojnickapb.sk

 

Vyhodnotenie návrhov, vyhlásenie výsledkov súťaže:

Na otváranie a vyhodnotenie súťažných návrhov bude riaditeľom školy vymenovaná trojčlenná komisia. Pred otvorením prvého súťažného návrhu oznámi predseda komisie počet doručených návrhov a skontroluje neporušenosť obálok. Návrh, v ktorom nebude splnená niektorá z podmienok nebude do súťaže zaradený.

Víťazom súťaže sa stáva podaný návrh s najvyššou ponúknutou odplatou za prenechanie do  užívania predmetných nebytových priestorov (nájomné za m2/rok) pri splnení všetkých podmienok súťaže.

Navrhovateľ, ktorý podal víťazný návrh, bude písomne oznámený najneskôr v lehote do 3 dní od zverejnenia výsledkov súťaže na webovom sídle školy: www.sosjpb.sk.

Ostatní navrhovatelia, ktorí v súťaži neuspeli, budú o tejto skutočnosti upovedomení písomne. S víťazom súťaže bude následne uzatvorená zmluva o nájme predmetných nebytových priestorov.

Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2, Považská Bystrica si podľa § 283 zákona                                      č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení vyhradzuje právo uverejnené podmienky súťaže meniť alebo súťaž zrušiť a to tak, že takéto rozhodnutie uverejní rovnakým spôsobom ako boli uverejnené podmienky súťaže, príp. odmietnuť všetky predložené ponuky.

 

 

V Považskej Bystrici, 16.06.2022

 

 

 

 

 

 

                                                                                      Mgr. Štefan Capák

                                                                                   riaditeľ SOŠ strojníckej

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2, 017 49 Považská Bystrica

v súlade so zákonom č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení

 

vyhlasuje

 

obchodnú verejnú súťaž č. 2/2022 (ďalej len súťaž) v zmysle platnej legislatívy, najmä podľa ustanovení § 281 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení a vyzýva na podanie návrhov na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov.

 

Prenajímateľ/vyhlasovateľ súťaže:

Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2, Považská Bystrica

Sídlo:                          Športovcov 341/2, 017 49 Považská Bystrica

Zastúpený:                  Mgr. Štefan Capák, riaditeľ školy

Bankové spojenie:     Štátna pokladnica

IBAN:                         SK5381800000007000507460

IČO:                            17050561

DIČ:                            2020712617

Zriaďovateľ:              Trenčiansky samosprávny kraj

                                   K dolnej stanici 7282/20A, 91101 Trenčín

Kontaktná osoba:       Ing. Mária Bíziková

 

Predmet nájmu na základe súťaže: Výber najvhodnejšej ponuky na uzavretie zmluvy o nájme nebytových priestorov o celkovej výmere 1,04 m2, nachádzajúce sa na prízemí v budove školy, zapísanej na liste vlastníctva č. 4388, katastrálne územie Považská Bystrica ako Škola, súpisné č. 341, postavenej na parcele č. 5418/1.

Prenajímateľ je správcom nehnuteľnosti, budova je vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja.

 

Účel nájmu: Umiestnenie a prevádzkovanie potravinového samoobslužného  automatu

pre žiakov a zamestnancov školy s cenami primeranými v maloobchodnej sieti. Sortiment tovaru musí byť výživovo hodnotný a musí spĺňať podmienky Vyhlášky MZ SR č. 527/2007 Z.z., t.j. nesmie byť voľne prístupná ponuka nápojov s obsahom kofeínu, chinínu, alkoholických a tabakových výrobkov. Za dodržanie sortimentu, za kvalitu sortimentu a za dodržanie hygienických prepisov a noriem bude niesť zodpovednosť nájomca. Prípadné sankcie vyrubené prenajímateľom kontrólnymi orgánmi bude prenajímateľ vymáhať od nájomcu.  

 

Minimálna výška nájmu: 500,00 Eur za 1 m2 /rok

K tejto sume nie sú zahrnuté náklady na energie spojené s nájmom, ktoré sa budú platiť nad rámec nájomného. Nájomné sa bude platiť celoročne, t.j. za 12 kalendárnych mesiacov, náklady za energie spojené s nájmom sa budú platiť za mesiace školského roku, t.j . 10 kalendárnych mesiacov.                           

 

Typ zmluvy: Vyhlasovateľ uzatvorí s nájomcom zmluvu o nájme nebytových priestorov v súlade so zákonom č. 116/1990 Zb. v platnom znení.

Minimálny obsah zmluvy, na ktorom vyhlasovateľ trvá:

  • Povinnosťou nájomcu je dodržiavať schválený sortiment predaja tovaru v rámci prevencie na ochranu zdravia detí a mládeže v zmysle zák. č. 355/2007 Z.z.,
  • Nájomca nie je oprávnený prenajať priestory tretej osobe bez predchádzajúceho súhlasu správcu a vlastníka nehnuteľnosti,
  • Podmienkou je dodanie automatu, ktorý disponuje aj platobným terminálom s bezhotovostnou platbou: platobnými kartami, mobilným telefónom a inteligentnými hodinkami, počet etáží pre umiestnenie produktov: 14

 

Doba platnosti zmluvy o nájme: Na dobu určitú – od 1.9.2022 do 31.8.2027

 

Spôsob predloženia cenovej ponuky: Záujemcovia môžu predložiť svoje ponuky osobne, alebo poštou v uzatvorenej obálke s označením „Prenájom automatu  -  neotvárať“  na adresu:

 

Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2, 017 49 Považská Bystrica

 

v termíne do 12.07.2022 do 08.00 h

 

Do súťaže nebude možné zahrnúť návrh, ktorý bude doručený, alebo predložený na adresu vyhlasovateľa po stanovenej lehote.

Po uplynutí stanovenej lehoty nebude možné predložený návrh zmeniť ani odvolať.

 

Požadovaný minimálny rozsah a obsah cenovej ponuky:

a)     Identifikačné údaje uchádzača:

U fyzickej osoby – podnikateľ: obchodné meno, presná adresa sídla, IČO, DIČ,

 IČ DPH, bankové spojenie, telefonický kontakt, e-mail.

 U právnickej osoby – podnikateľ: obchodné meno, presná adresa sídla, IČO, DIČ,

 IČ DPH, bankové spojenie,  štatutárny orgán s uvedením oprávnenosti ku konaniu,   

telefonický kontakt, e-mail

b)     Navrhovaná výška nájomného za 1 m2/rok

c)     Písomné vyhlásenie uchádzača, že na vlastné náklady vykoná všetky potrebné úpravy nebytových priestorov tak, aby zodpovedali hygienickým, bezpečnostným a iným podmienkam stanoveným pre účely nájmu

d)     Čestné vyhlásenie – súhlas so všetkými podmienkami súťaže

e)      Informáciu o tom, že automat disponuje aj platným terminálom s bezhotovostnou platbou, platobnými kartami, mobilným telefónom a inteligentnými hodinkami, počet etáží pre umiestnenie produktov: 14

f)      Súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov v platnom znení na účely súťaže

Uchádzač nemá nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži.

Záujemcovia si môžu dohodnúť termín obhliadky priestorov v pracovných dňoch od 8.00 h do 15.00 h telefonicky na telefónnom čísle 042/4324411 – Ing. Mária  Bíziková. e-mail: maria.bizikova@strojnickapb.sk    

 

Vyhodnotenie návrhov, vyhlásenie výsledkov súťaže:

Na otváranie a vyhodnotenie súťažných návrhov bude riaditeľom školy vymenovaná trojčlenná komisia. Pred otvorením prvého súťažného návrhu oznámi predseda komisie počet doručených návrhov a skontroluje neporušenosť obálok. Návrh, v ktorom nebude splnená niektorá z podmienok nebude do súťaže zaradený.

Víťazom súťaže sa stáva podaný návrh s najvyššou ponúknutou odplatou za prenechanie do  užívania predmetných nebytových priestorov (nájomné za m2/rok) pri splnení všetkých podmienok súťaže.

Navrhovateľ, ktorý podal víťazný návrh, bude písomne oznámený najneskôr v lehote do 3 dní od zverejnenia výsledkov súťaže na webovom sídle školy: www.sosjpb.sk.

Ostatní navrhovatelia, ktorí v súťaži neuspeli, budú o tejto skutočnosti upovedomení elektronickou poštou. S víťazom súťaže bude následne spracovaný návrh zmluvy o nájme predmetných nebytových priestorov, ktorý bude predložený na schválenie zriaďovateľovi vyhlasovateľa TSK, nakoľko bez jeho predchádzajúceho písomného súhlasu nie je prenájom možný.

Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2, Považská Bystrica si podľa § 283 zákona                                      č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení vyhradzuje právo uverejnené podmienky súťaže meniť alebo súťaž zrušiť a to tak, že takéto rozhodnutie uverejní rovnakým spôsobom ako boli uverejnené podmienky súťaže, príp. odmietnuť všetky predložené ponuky.

 

 

V Považskej Bystrici, 16.06.2022

 

 

 

 

 

 

                                                                                      Mgr. Štefan Capák

                                                                                   riaditeľ SOŠ strojníckej

 

 

 

 

           

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Jún 2024 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30