Obchodná verejná súťaž 1/2024

Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2, 017 49 Považská Bystrica

v súlade so zákonom č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení

 

vyhlasuje

 

obchodnú verejnú súťaž č. 1/2024 (ďalej len súťaž) v zmysle platnej legislatívy, najmä podľa ustanovení § 281 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení a vyzýva na podanie návrhov na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov.

 

Prenajímateľ/vyhlasovateľ súťaže:

Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2, Považská Bystrica

Sídlo:                          Športovcov 341/2, 017 49 Považská Bystrica

Zastúpený:                  Ing. Peter Tamaši, riaditeľ školy

Bankové spojenie:      Štátna pokladnica

IBAN:                         SK5381800000007000507460

IČO:                           17050561

DIČ:                           2020712617

Zriaďovateľ:              Trenčiansky samosprávny kraj

                                   K dolnej stanici 7282/20A, 91101 Trenčín

Kontaktná osoba:       Ing. Mária Bíziková

 

Predmet nájmu na základe súťaže: Výber najvhodnejšej ponuky na uzavretie zmluvy o nájme nebytových priestorov o celkovej výmere 69 m2, nachádzajúcich sa v budove školy, zapísanej na liste vlastníctva č. 4388, katastrálne územie Považská Bystrica ako Škola, súpisné č. 341, postavenej na parcele č. 5418/1.

Prenajímateľ je správcom nehnuteľnosti, budova je vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja.

 

Účel nájmu: prevádzkovanie bufetu pre žiakov a zamestnancov školy

 

Sortiment v bufete nesmie obsahovať: nealkoholické nápoje s pridaným cukrom nad 5 g/100 ml., nealkoholické nápoje s kofeínom, nealkoholické nápoje s taurínom, nealkoholické nápoje s chinínom, alkoholické nápoje, tabakové výrobky a výrobky s obsahom nikotínu, výživové doplnky, potraviny rýchleho občerstvenia, ktorými sú langoše, chlieb vo vajíčku, praženica, spracované mäsové výrobky a údenárske výrobky s obsahom mäsa menším ako 80%, výrobky s obsahom majonézy, vyprážané jedlá, paštéty a hamburgery, cukrovinky, slané zemiakové lupienky, krekry či tyčinky môžu tvoriť najviac 50% sortimentu.

 

Minimálna výška nájmu: 25,00 Eur za 1 m2 /rok                                     

K nájomnému budú nájomcovi fakturované aj náklady za dodávané služby spojené s prenájmom – energie a komunálny odpad, upratovanie, bežná údržba a oprava, ostatné služby.

 

Doba platnosti zmluvy o nájme: na dobu určitú – od 01.09.2024 do 30.06.2025.

 

Spôsob predloženia cenovej ponuky: Záujemcovia môžu predložiť svoje ponuky osobne, alebo poštou v uzatvorenej obálke s označením „Prenájom bufetu  - neotvárať“  na adresu: Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2, 017 49 Považská Bystrica

v termíne do 06.08.2024 do 10.00 h.

 

 

Do súťaže nebude možné zahrnúť návrh, ktorý bude doručený, alebo predložený na adresu vyhlasovateľa po stanovenej lehote.

Po uplynutí stanovenej lehoty nebude možné predložený návrh zmeniť ani odvolať.

 

Požadovaný minimálny rozsah a obsah cenovej ponuky:

a)     Identifikačné údaje uchádzača:

U fyzickej osoby – podnikateľ: obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH

U právnickej osoby – podnikateľ: obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH, štatutárny orgán s uvedením oprávnenosti ku konaniu

b)    Bankové spojenie uchádzača

c)     Navrhovaná výška nájomného za m2/rok

 

Uchádzač nemá nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži.

 

Záujemcovia môžu predmetný majetok obhliadnuť u vyhlasovateľa súťaže v pracovných dňoch, vždy od 8.00 h do 12.00 h. Kontaktná osoba: Ing. Mária Bíziková, tel: 042/4324411,

e-mail: maria.bizikova@strojnickapb.sk

 

Vyhodnotenie návrhov, vyhlásenie výsledkov súťaže:

Na otváranie a vyhodnotenie súťažných návrhov bude riaditeľom školy vymenovaná trojčlenná komisia. Pred otvorením prvého súťažného návrhu oznámi predseda komisie počet doručených návrhov a skontroluje neporušenosť obálok. Návrh, v ktorom nebude splnená niektorá z podmienok nebude do súťaže zaradený.

Víťazom súťaže sa stáva podaný návrh s najvyššou ponúknutou odplatou za prenechanie do  užívania predmetných nebytových priestorov (nájomné za m2/rok) pri splnení všetkých podmienok súťaže.

Navrhovateľ, ktorý podal víťazný návrh, bude písomne oznámený najneskôr v lehote do 3 dní od zverejnenia výsledkov súťaže na webovom sídle školy: www.sosjpb.sk.

Ostatní navrhovatelia, ktorí v súťaži neuspeli, budú o tejto skutočnosti upovedomení písomne. S víťazom súťaže bude následne uzatvorená zmluva o nájme predmetných nebytových priestorov.

Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2, Považská Bystrica si podľa § 283 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení vyhradzuje právo uverejnené podmienky súťaže meniť alebo súťaž zrušiť a to tak, že takéto rozhodnutie uverejní rovnakým spôsobom ako boli uverejnené podmienky súťaže, príp. odmietnuť všetky predložené ponuky.

 

 

V Považskej Bystrici, 02.07.2024

 

 

 

 

 

 

                                                                                      Ing. Peter Tamaši

                                                                                   riaditeľ SOŠ strojníckej

 

 

 

           

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Júl 2024 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31