Obchodná verejná súťaž 03/2023

Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2, 017 49 Považská Bystrica

v súlade so zákonom č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení

 

vyhlasuje

 

obchodnú verejnú súťaž č. 3/2023 (ďalej len súťaž) v zmysle platnej legislatívy, najmä podľa ustanovení § 281 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení a vyzýva na podanie návrhov na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov.

 

Prenajímateľ/vyhlasovateľ súťaže:

Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2, Považská Bystrica

Sídlo:                          Športovcov 341/2, 017 49 Považská Bystrica

Zastúpený:                  Ing. Peter Tamaši, riaditeľ školy

Bankové spojenie:      Štátna pokladnica

IBAN:                         SK5381800000007000507460

IČO:                           17050561

DIČ:                           2020712617

Zriaďovateľ:              Trenčiansky samosprávny kraj

                                   K dolnej stanici 7282/20A, 91101 Trenčín

Kontaktná osoba:       Ing. Mária Bíziková

 

Predmet nájmu na základe súťaže: Výber najvhodnejšej ponuky na uzavretie zmluvy o nájme nebytových priestorov o celkovej výmere 69 m2, nachádzajúcich sa v budove školy, zapísanej na liste vlastníctva č. 4388, katastrálne územie Považská Bystrica ako Škola, súpisné č. 341, postavenej na parcele č. 5418/1.

Prenajímateľ je správcom nehnuteľnosti, budova je vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Účel nájmu: prevádzkovanie bufetu pre žiakov a zamestnancov školy

Sortiment v bufete nesmie obsahovať:

Nealkoholické nápoje s pridaným cukrom nad 5 g/100 ml.

Nealkoholické nápoje s kofeínom

Nealkoholické nápoje s taurínom

Nealkoholické nápoje s chinínom

Alkoholické nápoje

Tabakové výrobky a výrobky s obsahom nikotínu

Výživové doplnky

Potraviny rýchleho občerstvenia, ktorými sú langoše, chlieb vo vajíčku, praženica, spracované mäsové výrobky a údenárske výrobky s obsahom mäsa menším ako 80%, výrobky s obsahom majonézy, vyprážané jedlá, paštéty a hamburgery

Cukrovinky, slané zemiakové lupienky, krekry či tyčinky môžu tvoriť najviac 50% sortimentu

 

Minimálna výška nájmu: 25,00 Eur za 1 m2 /rok                                     

K nájomnému budú nájomcovi fakturované aj náklady za dodávané služby spojené s prenájmom – energie a komunálny odpad, upratovanie, bežná údržba a oprava, ostatné služby.

 

 

Doba platnosti zmluvy o nájme: Na dobu určitú – od 01.09.2023 do 30.06.2024

 

Spôsob predloženia cenovej ponuky: Záujemcovia môžu predložiť svoje ponuky osobne, alebo poštou v uzatvorenej obálke s označením „Prenájom bufetu  - neotvárať“  na adresu:

 

Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2, 017 49 Považská Bystrica

v termíne do 03.08.2023 do 08.00 h

Do súťaže nebude možné zahrnúť návrh, ktorý bude doručený, alebo predložený na adresu vyhlasovateľa po stanovenej lehote.

Po uplynutí stanovenej lehoty nebude možné predložený návrh zmeniť ani odvolať.

Požadovaný minimálny rozsah a obsah cenovej ponuky:

a)     Identifikačné údaje uchádzača:

U fyzickej osoby – podnikateľ: obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH; U právnickej osoby – podnikateľ: obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH, štatutárny orgán s uvedením oprávnenosti ku konaniu, výpis z obchodného, alebo živnostenského registra

b)    Bankové spojenie uchádzača

c)     Navrhovaná výška nájomného za m2/rok

 

Uchádzač nemá nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži.

 

Záujemcovia môžu predmetný majetok obhliadnuť u vyhlasovateľa súťaže v pracovných dňoch, vždy od 8.00 h do 12.00 h. Kontaktná osoba: Ing. Mária Bíziková, tel: 042/4324411,

e-mail: maria.bizikova@strojnickapb.sk

 

Vyhodnotenie návrhov, vyhlásenie výsledkov súťaže:

Na otváranie a vyhodnotenie súťažných návrhov bude riaditeľom školy vymenovaná trojčlenná komisia. Pred otvorením prvého súťažného návrhu oznámi predseda komisie počet doručených návrhov a skontroluje neporušenosť obálok. Návrh, v ktorom nebude splnená niektorá z podmienok nebude do súťaže zaradený.

Víťazom súťaže sa stáva podaný návrh s najvyššou ponúknutou odplatou za prenechanie do  užívania predmetných nebytových priestorov (nájomné za m2/rok) pri splnení všetkých podmienok súťaže.

Navrhovateľ, ktorý podal víťazný návrh, bude písomne oznámený najneskôr v lehote do 3 dní od zverejnenia výsledkov súťaže na webovom sídle školy: www.sosjpb.sk.

Ostatní navrhovatelia, ktorí v súťaži neuspeli, budú o tejto skutočnosti upovedomení písomne. S víťazom súťaže bude následne uzatvorená zmluva o nájme predmetných nebytových priestorov.

Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2, Považská Bystrica si podľa § 283 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení vyhradzuje právo uverejnené podmienky súťaže meniť alebo súťaž zrušiť a to tak, že takéto rozhodnutie uverejní rovnakým spôsobom ako boli uverejnené podmienky súťaže, príp. odmietnuť všetky predložené ponuky.

 

 

V Považskej Bystrici, 10.07.2023

 

 

 

 

 

 

                                                                                      Ing. Peter Tamaši

                                                                                   riaditeľ SOŠ strojníckej

 

 

 

           

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Apríl 2024 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30