Obchodná verejná súťaž 01/2023

          Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2, 017 49 Považská Bystrica

 

v súlade so zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, podľa ustanovení § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení, ako aj v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom TSK

 

                                                           vyhlasuje

obchodnú verejnú súťaž č. 1/2023 (ďalej len súťaž alebo OVS) a vyzýva na podanie návrhov na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov.

Prenajímateľ/vyhlasovateľ súťaže: Stredná odborná škola strojnícka,

  Športovcov 341/2, Považská Bystrica

Sídlo:                                                  Športovcov 341/2, 017 49  Považská Bystrica

Zastúpený:                                           Ing. Peter Tamaši, riaditeľ

Bankové spojenie:                                Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05  Bratislava

                                                           IBAN:  SK53 8180 0000 0070 0050 7460

IČO:                                                    17050561

DIČ:                                                    2020712617

Kontaktná osoba:                                 Ing. Mária Bíziková, vedúca TEČ

 

1. Predmet nájmu na základe súťaže:   

Výber najvhodnejšej ponuky na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov, ktoré sa nachádzajú na prízemí v objekte budovy Strednej odbornej školy strojníckej, Športovcov 341/2, 017 49 Považská Bystrica, súpisné č. 341, postavenej na parc. č. 5418/1, k. ú. Považská Bystrica ako Škola,  zapísanej na LV č. 4388. 

Celková výmera podlahovej plochy prenajímaného priestoru je 2 m2 .

Vyhlasovateľ je správcom nehnuteľnosti, budova je vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja.

 

2. Účel nájmu:  umiestnenie a prevádzkovanie 1 ks  automatu na teplé nápoje

 

3. Minimálna výška nájomného predstavuje sumu 35 Eur/mesiac/m2 za nebytové priestory uvedené v predmete nájmu. V tejto sume nie sú zahrnuté náklady na energie a ostatné služby spojené s nájmom, ktoré sa budú platiť nad rámec nájomného.

Nájomné a náklady za energie a ostatné služby spojené s nájmom sa budú platiť celoročne, t. j. za 12 kalendárnych mesiacov.

 

4. Doba platnosti zmluvy o nájme: na dobu 5 rokov odo dňa uzatvorenia (podpísania) zmluvy.

 

5. Podmienky súťaže:

            - povinnosťou nájomcu je dodržiavať schválený sortiment predaja tovaru v rámci prevencie na ochranu zdravia detí a mládeže v zmysle zákona č. 355/2007 Z. z. a Vyhlášky MZ SR č. 527/2007 Z. z., t. j. nesmie byť voľne prístupná ponuka nápojov s obsahom kofeínu, chinínu, alkoholických nápojov a tabakových výrobkov osobám mladším ako 18 rokov,

            -  požadujeme, aby automat na teplé nápoje mal špeciálnu úpravu tak, aby  umožňoval prístup ku  kofeínovým nápojom  len osobám starším ako 18 rokov,

            -  uchádzači nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži,

            - nájomca si zariadi a vybaví prenajaté priestory v zmysle bezpečnostných noriem a hygienických zásad na vlastné náklady,

            - povinnosťou nájomcu je dodržiavanie účelového určenia prenajatých priestorov.                     

 

 

6. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo:

            - k cene nájmu budú pripočítané všetky náklady súvisiace s energiami (elektrická energia, vodné, stočné a náklady za upratovanie),

            - v prípade formálnych nedostatkov návrhu, ktoré nemenia jeho obsah, vyzvať záujemcu na jeho doplnenie (ide o právo, nie povinnosť vyhlasovateľa),

- odmietnuť všetky predložené ponuky,

            - prenájom môže byť uzatvorený len s víťazom súťaže, a tento nie je oprávnený prenajať tieto priestory tretej osobe bez predchádzajúceho súhlasu správcu a vlastníka nehnuteľnosti.

 

7. Spôsob predloženia cenovej ponuky:

Záujemcovia môžu predložiť svoje cenové ponuky osobne alebo poštou v uzatvorenej obálke s označením: ,,OVS 1/2023 -NEOTVÁRAŤ"

 

na adresu: Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2, 017 49 Považská Bystrica,

 

v termíne do 28.03.2023  do 10:00 hod.

 

Do súťaže nebude možné zahrnúť návrh, ktorý bude doručený, alebo predložený na adresu vyhlasovateľa po stanovenej lehote.

Po  uplynutí  stanovenej  lehoty  nebude možné predložený  návrh  zmeniť  a ani  odvolať.

 

8. Požadovaný minimálny rozsah a obsah cenovej ponuky:

a) identifikačné údaje uchádzača:

•           u fyzickej osoby – podnikateľa: obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH, telefonický kontakt, e-mail

•           u právnickej osoby – podnikateľa: obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH, štatutárny orgán s uvedením oprávnenosti ku konaniu, telefonický kontakt, e-mail

b) bankové spojenie uchádzača

c)  navrhovaná výška nájomného za m2 / mesiac

d) písomné vyhlásenie uchádzača, že súhlasí s podmienkami súťaže špecifikovanými v predmete nájmu, podmienkach súťaže a vo vyhradených právach 

f) písomné vyhlásenie uchádzača, že na vlastné náklady vykoná všetky potrebné úpravy nebytových priestorov tak, aby zodpovedali hygienickým, bezpečnostným, a iným podmienkam stanoveným pre účely nájmu

 

Návrh, v ktorom nebude splnená niektorá z podmienok súťaže a požadovaný minimálny rozsah a obsah cenovej ponuky, nebude do súťaže zaradený.

 

Záujemcovia si môžu predmetné priestory k prenájmu obhliadnuť u vyhlasovateľa súťaže v pracovných dňoch, vždy od 9:00 do 11:00 hod. Kontaktná osoba: Ing. Mária Bíziková,       č.t. 042/4324411, e-mail: maria.bizikova@strojnickapb.sk.

 

9. Vyhodnotenie návrhov, vyhlásenie výsledkov súťaže:

- kritériom hodnotenia predložených návrhov je najvyššia ponúkaná odplata za prenechanie do užívania predmetných nebytových priestorov (nájomné za m2/mesiac)  pri  splnení  všetkých          podmienok súťaže a požadovaného  minimálneho rozsahu a obsahu cenovej ponuky,

- na otváranie a vyhodnotenie súťažných návrhov bude riaditeľom školy vymenovaná trojčlenná komisia; pred otvorením prvého súťažného návrhu oznámi predseda komisie počet doručených návrhov a skontroluje neporušenosť obálok; návrh, v ktorom nebude splnená niektorá z podmienok súťaže, nebude do súťaže zaradený, 

- víťazom súťaže sa stáva podaný návrh s najvyššou ponúknutou odplatou za prenechanie do užívania predmetných nebytových priestorov pri splnení všetkých podmienok súťaže,

- navrhovateľ, ktorý podal víťazný návrh, bude oznámený najneskôr v lehote do 5 dní od zverejnenia výsledkov súťaže na webovom sídle školy; ostatní navrhovatelia, ktorí v súťaži neuspeli, budú o tejto skutočnosti upovedomení písomne,

- s víťazom  súťaže bude následne spracovaný návrh zmluvy o nájme predmetných nebytových priestorov, ktorý bude predložený na schválenie zriaďovateľovi správcu.

 

Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2, 017 49 Považská Bystrica, si podľa § 283 zákona č. 516/1991 Zb. Obchodného zákonníka vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky, uverejnené podmienky súťaže meniť alebo súťaž zrušiť (uverejnením na tabuli a internetovej stránke zriaďovateľa a na internetovej stránke školy) a nevracať súťažné materiály účastníkom súťaže.

  

V Považskej Bystrici dňa 09.03.2023

 

                                                                                        Ing. Peter Tamaši

                                                                                            riaditeľ školy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Marec 2024 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31