Duálne vzdelávanie v šk. roku 2016/2017

Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2, Považská Bystrica má v školskom roku 2016/17 uzatvorenú zmluvu o duálnom vzdelávaní so šiestimi zamestnávateľmi:

obe1Celkovo v systéme duálneho vzdelávania študuje 83 žiakov v štyroch odboroch – mechanik nastavovač (MN), mechanik strojov a zariadení (MSZ), obrábač kovov (OK)  a strojný mechanik (SM).

Zoznam firiem vstupujúcich do duálneho vzdelávania v spolupráci so SOŠ strojníckou, Považská Bystrica a počty žiakov v duálnom vzdelávaní:

Firma

šk.rok 2015-16

šk.rok 2016-17

PSL a.s.  Považská Bystrica

20

20 - MN

30

20–MN, 10-OK

Mikrotech  s.r.o.  Považská Bystrica    

6

6 - MN

4

4 -MN

Danfoss a.s., Považská Bystrica         

 

 

10

5–MN, 5-MSZ

KINEX Bearings a.s., Bytča                                    

 

 

9

3–MN, 2-MSZ, 2-OK, 2-SM

Medeko Cast s.r.o., Pov .Bystrica        

 

 

2

2-MN

FSV-Mechanik s.r.o. ,  Beluša           

 

 

2

2-MN

 

26

 

57

 


Duálne vzdelávanie je realizované na základe

- Zmluvy o duálnom vzdelávaní, ktorá je uzatvorená medzi zamestnávateľom a strednou odbornou školou.
- Učebnej zmluvy, ktorá je uzatvorená medzi zamestnávateľom a zákonným zástupcom žiaka.
Je spojením praktického vyučovania u zamestnávateľa a teoretického vzdelávania  v strednej odbornej škole. Je súčasne nástrojom pre zosúladenie počtu absolventov odborného vzdelávania v jednotlivých učebných a študijných odboroch s potrebami trhu práce.

Výrazne posilňuje praktické vyučovanie a žiakom prináša možnosť získať rôzne benefity poskytované zamestnávateľom.

 
Grafické znázornenie rozsahu praktického vyučovania z celkového počtu vyučovacích hodín
obr2 obr3

Silné stránky duálneho vzdelávania

 • Vysokokvalifikovaná pracovná sila, plynulý prechod zo vzdelávania na trh práce.
 • Nadobudnutie kvalifikácie a praxe priamo u zamestnávateľa.
 • Osvojenie si pracovných návykov priamo vo výrobnom procese u zamestnávateľa.
 • Výučba na nových technológiách priamo u zamestnávateľa.
 • Zodpovednosť zamestnávateľov za praktickú časť odborného vzdelávania.
 • Vplyv zamestnávateľov na obsah odborného vzdelávania.
 • Aktuálnosť odborných vzdelávacích programov a ich obsahu, možnosť flexibility v ich úprave.
 • Overenie vedomostí a zručností absolventa zamestnávateľom pri ukončovaní štúdia.
 • Dohľad zamestnávateľských združení nad duálnym systémom vzdelávania.
 • Finančné a hmotné zabezpečenie žiaka zamestnávateľom.
 • Úzka spolupráca podniku, školy a žiaka.
 • Prakticky cielené učebné osnovy pre jednotlivé odbory.
 • Rozvoj povolaní naviazaných na potreby trhu.
 • Vysoká pravdepodobnosť získania pracovnej zmluvy so zamestnávateľom.


Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Jún 2024 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30