2682 K mechanik počítačových sietí - sieťové technológie

Absolvent štvorročného študijného odboru 2682 K mechanik počítačových sietí - sieťové technológie po ukončení štúdia úspešne vykonanou maturitnou skúškou získava prvú kvalifikáciu na úrovni úplného stredného odborného vzdelania. Stáva sa  kvalifikovaným odborným pracovníkom, ktorý má vedomosti  a zručnosti z oblasti spôsobu používania, spracovania a prenosu informácií, informačných technológií, hardweru, softwéru počítača a počítačových sietí. Absolvent je schopný v danej oblasti samostatnej aj tímovej práce. Svoje vedomosti a zručnosti vie využívať  nielen pre obsluhu zariadení pre spracovanie  informácií, návrhy a realizáciu komunikačných systémov, ale aj diagnostikovanie a odstraňovanie chýb a porúch na týchto zariadeniach. Má vedomosti z oblasti podnikania a marketingu v danej oblasti. Dokáže urobiť návrh informačného a komunikačného systému, poukázať a obhájiť výhody daného riešenia a spracovať kompletnú cenovú ponuku. Prioritou práce je efektívnosť riešenia daného problému.

Pre kvalifikované vykonávanie uvedených činností má absolvent široký odborný profil s nevyhnutným všeobecným vzdelaním, je dostatočne adaptabilný aj v príbuzných odboroch, logicky mysliaci, schopný sústavne sa vzdelávať, trvalo sa zaujímať o vývoj svojho odboru štúdiom odbornej literatúry, používať racionálne metódy práce, tvorivo, rozvážne a rozhodne konať v súlade s právnymi normami spoločnosti, zásadami vlastenectva, humanizmu a demokracie.

Absolvent získa schopnosť komunikovať v 1 cudzom jazyku – anglickom aebo nemeckom. Bude schopný prijímať zodpovednosť za vlastnú prácu a za prácu ostatných. Po ukončení štúdia získava absolvent výučný list,  vysvedčenie o maturitnej skúške a dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške. Absolvent získava osvedčenie o odbornej spôsobilosti elektrotechnikov - § 21 podľa Vyhlášky MPSVaR č.508/2009 Z.z. Môže pokračovať v štúdiu pre absolventov štvorročných učebných odborov v rámci denného alebo diaľkového štúdia na úrovni ISCED 5.

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM


Fotogaléria

Video

Študijný odbor 2682 K Mechanik počítačových sietí, sieťové technológie

x