2675 L 01 elektrotechnika - energetika

Absolvent dvojročného nadstavbového študijného odboru 2675 L Elektrotechnika - energetika po ukončení štúdia úspešne vykonanou maturitnou skúškou získava prvú kvalifikáciu na úrovni úplného stredného odborného vzdelania.

Študijný  odbor prehlbuje a rozširuje vedomosti a zručnosti, ktoré žiaci získali v príslušnom trojročnom  odbore

Po ukončení prípravy je kvalifikovaný,odborný technický pracovník, ktorý ovláda vykonávanie elektrotechnologických postupov, preukazuje zručnosti pri výrobe, montáži, meraní, nastavovaní, udržovaní a opravovaní elektrických a elektronických prvkov, strojov a zložitých zariadení pri dodržaní bezpečnostných predpisov, ISO noriem a zásad starostlivosti o životné prostredie. Vykonáva všetky bežné prevádzkové práce na základe použitia technickej dokumentácie, ale aj samostatného vytvorenia technickej a technologickej dokumentácie pri racionálnom  využívaní  materiálov a energii

Rozsah získaných vedomostí a praktických zručností umožňuje absolventom ďalej sa vzdelávať, zaujímať sa o vývoj vo svojom odbore štúdiom odbornej literatúry a periodík v klasickej tlačenej, ako aj elektronickej forme. Získané vzdelanie umožňuje absolventovi používať racionálne metódy techniky a využívať odborné zručnosti, pričom uplatňuje získané environmentálne vedomosti. Nadobudnuté poznatky dávajú absolventovi predpoklady konať cieľavedome, rozvážne a rozhodne v súlade s právnymi normami spoločnosti, zásadami vlas­tenectva, humanizmu a demokracie pri výkone uvedených činností.

UČEBNÉ PLÁNY

Škola (názov, adresa) Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2, 017 01 Považská Bystrica
Názov ŠkVP EEG
Kód a názov  ŠVP 26 Elektrotechnika
Kód a názov študijného odboru 2675 L 01 elektrotechnika - energetika
Stupeň vzdelania úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A
Dĺžka štúdia 2roky
Forma štúdia denná
vyučovací jazyk slovenský jazyk
iné 2-ročné nadstavbové štúdium 
Kategórie a názvy vyučovacích predmetov Minim.počet týž. vyučovacích hod.celkom určených štát.vzdel. programom Disponibilné hodiny určených štát.vzdel. programom Počet týždenných vyučovacích hodín vo vzdelávacom programe v ročníku  súčet týždenných vyučovacích hodín celkový počet hodín za štúdium
1. 2. 3.
Počet týždňov v ročníku 33 30  
VŠEOBECNÉ VZDELÁVANIE 29 2 15 14   29 915
Jazyk a komunikácia 18 7 7   14 441
slovenský jazyk a literatúra 3 3   189
cudzí jazyk a)  c) 4 4   252
Človek a spoločnosť 2 1 1   2 63
občianska náuka 1 1   63
 Človek a príroda 1 2 2   4 126
fyzika 2 2   126
Matematika a práca s informáciami 6 4 3   7 222
matematika 3 2   159
informatika  a) 1 1   63
Zdravie a pohyb 2 1 1   2 63
telesná a športová výchova  a) 1 1   63
ODBORNÉ VZDELÁVANIE 20 15 18 19   37 1164
Teoretické vzdelávanie 12   11 12   23 723
ekonomika   1 2   93
elektronika   1 1   63
elektrotechnické merania  a)   3 2   159
automatizácia    2 1   96
elektroenergetické zariadenia     2 3   156
využitie elektrickej energie     2 2   126
             
projektové vyučovanie       1   30
Praktická príprava 8   7 7   14 441
odborná prax  a)  d)     7 7   441
SPOLU HODÍN 49 17 33 33   66 2079
      
Prehľad využitia týždňov :          
Č I N N O S Ť Ročník
1. 2.  
Vyučovanie podľa rozpisu 33 31  
Časová rezerva (účelové kurzy, opakovanie učiva, exkurzie, výchovno-vzdelávacie akcie) 7 4  
Maturitná skúška  e)   2  
Spolu týždňov 40 37