2414 L 02 obrábanie materiálov

Absolvent dvojročného nadstavbového študijného odboru 2414 4 01 výroba, montáž a opravy prístrojov, strojov a zariadení po ukončení štúdia úspešne vykonanou maturitnou skúškou získava prvú kvalifikáciu na úrovni úplného stredného odborného vzdelania. Študijný  odbor prehlbuje a rozširuje vedomosti a zručnosti, ktoré žiaci získali v príslušnom trojročnom  odbore.

Po ukončení prípravy sú schopní uplatniť sa pri výrobe, opravách, obsluhe a údržbe, strojov a zariadení, mechanizačných prostriedkov, v technologických procesoch, zabezpečovať produkciu s ohľadom na ekonomiku a ekológiu výroby v rozsahu    podľa príslušného odboru. kvalifikovaný pracovník, schopný samostatne zvládnuť diagnostikovanie a odstraňovanie porúch klasických a programovaných strojov a zariadení pri dodržaní bezpečnostných predpisov, noriem a zásad starostlivosti o životné prostredie.

UČEBNÝ PLÁN

Škola (názov, adresa) Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2, 017 01 Považská Bystrica
Názov ŠkVP OM
Kód a názov  ŠVP 24 Strojárstvo  a ostatná kovospracúvacia výroba
Kód a názov študijného odboru 2414 L 02 strojárstvo - obrábanie materiálov
Stupeň vzdelania úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A
Dĺžka štúdia 2roky
Forma štúdia denná
vyučovací jazyk slovenský jazyk
iné 2-ročné nadstavbové štúdium 
Kategórie a názvy vyučovacích predmetov Minim.počet týž. vyučovacích hod.celkom určených štát.vzdel. programom Disponibilné hodiny určených štát.vzdel. programom Počet týždenných vyučovacích hodín vo vzdelávacom programe v ročníku  súčet týždenných vyučovacích hodín celkový počet hodín za štúdium
1. 2. 3.
Počet týždňov v ročníku 33 31  
VŠEOBECNÉ VZDELÁVANIE 29 2 15 14   29 929
Jazyk a komunikácia 18 7 7   14 448
slovenský jazyk a literatúra 3 3   192
cudzí jazyk 4 4   256
Človek, hodnoty a spoločnosť 2 1 1   2 64
dejepis       0
občianska náuka 1 1   64
 Človek a príroda 1 2 2   4 128
fyzika 2 2   128
Matematika a práca s informáciami 6 4 3   7 225
matematika 3 2   161
informatika 1 1   64
Zdravie a pohyb 2 1 1   2 64
telesná výchova a športová výchova a) 1 1   64
ODBORNÉ VZDELÁVANIE 20 15 18 19   37 1152
Teoretické vzdelávanie 12   11 12   23 704
ekonomika   1 2   95
technická mechanika   2 2   128
technické merania   1 1   64
technológia    3 2   161
programovanie CNC strojov   3 3   192
projektové vyučovanie     1    
priemyselný marketing   1 1   64
Praktická príprava 8   7 7   14 448
odborná prax     7 7   448
            0
SPOLU HODÍN 49 17 33 33   66 2081
      
Prehľad využitia týždňov :          
Č I N N O S Ť Ročník
1. 2.  
Vyučovanie podľa rozpisu 33 30  
Časová rezerva (účelové kurzy, opakovanie učiva, exkurzie, výchovno-vzdelávacie akcie) 7 5  
Maturitná skúška   2  
Spolu týždňov 40 37