Zámer priameho nájmu 25.02. 2022

Zámer priameho nájmu majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe SOŠ strojníckej, Športovcov 341/2, 017 49 Považská Bystrica

č. 2/2022

 

SOŠ strojnícka, Športovcov 341/2, 017 49 Považská Bystrica v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín podľa § 9a, ods. 9 zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, zverejňuje zámer priameho nájmu svojho majetku.

 

Správca: SOŠ strojnícka, Športovcov 341/2, 017 49 Považská Bystrica

 

Predmet nájmu, podmienky nájmu:

  • Časť plochy na fasáde objektu garáží pri školskom internáte o celkovej výmere  10,80 m 2 zapísanom na liste vlastníctva č. 4388, katastrálne územie Považská Bystrica ako Internát, súpisné č. 207, postavenej na parcele č. 5427/1.
  • Vhodné využitie predmetu nájmu – umiestnenie reklamnej tabule
  • Doba nájmu: od 01.04.2022 do 31.03.2023
  • Minimálna cena nájmu: 33,50 € m2/rok
  • Spôsob nájmu: priamy nájom

 

Predkladanie ponúk:

  • Žiadosti o prenájom s uvedením predmetu nájmu, identifikačných údajov záujemcu, súhlasu so spracovaním osobných údajov v zmysle platnej legislatívy, ceny v €/m2/rok, doby nájmu, účelu nájmu, požadujeme doručiť v zalepenej obálke s heslom „Prenájom - neotvárať“ v termíne  do 21.03.2022 na adresu:

 

Stredná odborná škola strojnícka

Športovcov 341/2

017 49 Považská Bystrica

 

  • Nájomná zmluva bude uzatvorená v zmysle ustanovení § 663 a násl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja v platnom znení.
  • Vyhlasovateľ si podľa § 283 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov vyhradzuje právo uverejnené podmienky meniť alebo zámer priameho nájmu zrušiť a to tak, že takéto rozhodnutie uverejní rovnakým spôsobom ako boli uverejnené podmienky priameho nájmu, prípadne odmietnuť všetky predložené ponuky.  

 

Kontakt:

  • Bližšie informácie ohľadom prenájmu získate na tel.č. 042/4324411

Ing. Mária Bíziková, e-mail: maria.bizikova@sosjpb.sk

 

Príloha: fotografia umiestnenia reklamnej tabule

 

V Považskej Bystrici 25.02.2022

                                                                          Mgr. Štefan Capák

                                                                       riaditeľ SOŠ strojníckej

Príloha: fotografia umiestnenia reklamnej tabule 

obr. 1

 


Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Máj 2022 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31