Zámer priameho nájmu 16.05. 2022

Zámer priameho nájmu majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe SOŠ strojníckej, Športovcov 341/2, 017 49 Považská Bystrica

č. 4/2022

 

 

SOŠ strojnícka, Športovcov 341/2, 017 49 Považská Bystrica v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín podľa § 9a, ods. 9 zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, zámer priameho nájmu svojho majetku.

 

Správca: SOŠ strojnícka, Športovcov 341/2, 017 49 Považská Bystrica

 

Predmet nájmu, podmienky nájmu:

 1. Výrobné priestory o výmere 235 m2

 • Nachádzajú sa na 3. nadzemnom podlaží v budove SOŠ strojníckej, zapísanej na liste vlastníctva č. 4388, katastrálne územie Považská Bystrica ako výrobná hala, súpisné         č. 2688, postavenej na parcele č. 5419/6.
 • Doba nájmu: od 01.06.2022 do 31.05.2023
 • Minimálna cena nájmu: 22,00 €/m2/rok

 

2.     Šatňa – o výmere 103,50 m2

 • Nachádza sa na 3. nadzemnom podlaží v budove SOŠ strojníckej, zapísanej na liste vlastníctva č. 4388, katastrálne územie Považská Bystrica ako výrobná hala, súpisné           č. 2688, postavenej  na parcele č. 5419/6.
 • Doba nájmu: od 01.06.2022 do 31.05.2023
 • Minimálna cena nájmu: 13,00 €/m2/rok

 
3.     Skladové  priestory vykurované  – o výmere 32,60 m2

 • Nachádzajú sa v budove SOŠ strojníckej, zapísanej na liste vlastníctva č. 4388, katastrálne územie Považská Bystrica ako Internát, súpisné č. 207, na prízemí, postavenej na parcele č. 5427/1.
 • Doba nájmu: od 01.06.2022 do 31.05.2023
 • Minimálna cena nájmu: 15,00 €/m2/rok

 
4.     Skladové  priestory nevykurované  – o výmere 4,20 m2

 • Nachádzajú sa v budove SOŠ strojníckej, zapísanej na liste vlastníctva č. 4388, katastrálne územie Považská Bystrica ako Internát, súpisné č. 207, na prízemí, postavenej na parcele č. 5427/1.
 • Doba nájmu: od 01.06.2022 do 31.05.2023
 • Minimálna cena nájmu: 5,00 €/m2/rok

 
5.     Hnuteľný majetok -  stroje: brúska dvojkotúčová

 • Nachádza sa v budove SOŠ strojníckej, zapísanej na liste vlastníctva č. 4388, katastrálne územie Považská Bystrica ako výrobná hala, súpisné č. 2688, na prízemí, postavenej na parcele č. 5419/6.
 • Doba nájmu: od 01.06.2022 do 31.05.2023
 • Minimálna cena nájmu: 2,50 €/mesačne

6.     Hnuteľný majetok -  stroje: vŕtačka stĺpová, sústruh hrotový, skľučovadlo 3 čeľ., 4 čeľ., otočný hrot č. 3, zámočnícky zverák

 • Nachádza sa v budove SOŠ strojníckej, zapísanej na liste vlastníctva č. 4388, katastrálne územie Považská Bystrica ako výrobná hala, súpisné č. 2688, na prízemí, postavenej na parcele č. 5419/6.
 • Doba nájmu: od 01.07.2022 do 30.06.2023
 • Minimálna cena nájmu: 2,50 €/mesačne

 
7.     Pozemok o výmere 28 m2 vrátane jedného boxu

 • Zapísaný na liste vlastníctva č. 4388, parc. č. 5419/1, katastrálne územie Považská Bystrica, druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie  
 • Doba nájmu: od 01.07.2022 do 30.06.2023
 • Minimálna cena nájmu: 16,00 €/mesiac

 

Predkladanie ponúk:

 • Žiadosti o prenájom nebytových priestorov, resp. o prenájom hnuteľného majetku, príp. pozemku s uvedením predmetu nájmu, identifikačných údajov záujemcu,  súhlasu so spracovaním osobných údajov v zmysle platnej legislatívy, ceny v €/m2/rok, resp. ceny v €/mesačne, doby nájmu, účelu nájmu, požadujeme doručiť v zalepenej obálke s heslom „Prenájom - neotvárať“ v termíne  do 31.05.2022 na adresu:

       Stredná odborná škola strojnícka

       Športovcov 341/2

       017 49 Považská Bystrica

 

 • Nájomná zmluva bude uzatvorená v zmysle ustanovení § 663 a násl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja v platnom znení.

 

Kontakt:

 • Bližšie informácie ohľadom prenájmu získate na tel.č. 042/4324411,

Ing. Mária Bíziková, e-mail: maria.bizikova@strojnickapb.sk

 

V Považskej Bystrici 16.05.2022

    Mgr. Štefan Capák

                                                                        riaditeľ SOŠ strojníckej


Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Máj 2022 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31