Zámer priameho nájmu 08.12. 2021

Zámer priameho nájmu majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe SOŠ strojníckej, Športovcov 341/2, 017 49 Považská Bystrica

č. 8/2021

 

SOŠ strojnícka, Športovcov 341/2, 017 49 Považská Bystrica v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín podľa § 9a, ods. 9 zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, zámer priameho nájmu svojho majetku.

 

Správca: SOŠ strojnícka, Športovcov 341/2, 017 49 Považská Bystrica

 

Predmet nájmu, podmienky nájmu:

1.

 • Nebytové priestory na prvom, druhom, tretom nadzemnom podlaží – vhodné na prechodné ubytovanie – bunky č. 102, 103, 105, 107, 110, 112,  206,  207,  209, 211, 303, 306, 309, 310, 311.

Každá izba vrátane spoločných priestorov je o výmere 21,50 m2.

Prechodné ubytovanie môže byť poskytnuté len fyzickej osobe, ktorá podáva žiadosť.

 • Doba nájmu: od 01.01.2022 do 31.12.2022
 • Minimálna cena nájmu: 22,00 € m2/rok
 • Nachádzajú sa v budove SOŠ strojníckej, zapísanej na liste vlastníctva č. 4388, katastrálne územie Považská Bystrica ako internát, súpisné č. 207, postavenej na parcele č. 5427/1.

2.

 • Nebytové priestory na druhom nadzemnom podlaží – vhodné ako kancelária  o výmere 43,00 m2
 • Doba nájmu: od 01.01.2022 do 31.12.2022
 • Minimálna cena nájmu: 50,00 € m2/rok
 • Nachádzajú sa v budove SOŠ strojníckej, zapísanej na liste vlastníctva č. 4388, katastrálne územie Považská Bystrica ako internát, súpisné č. 207, postavenej na parcele č. 5427/1.

 3.

 • Nebytové priestory na prízemí – vhodné ako kancelária o výmere 83,00 m2
 • Doba nájmu: od 01.01.2022 do 31.12.2022
 • Minimálna cena nájmu: 43,00 € m2/rok
 • Nachádzajú sa v budove SOŠ strojníckej, zapísanej na liste vlastníctva č. 4388, katastrálne územie Považská Bystrica ako internát, súpisné č. 207, postavenej na parcele č. 5427/1.

4.

 • Nebytové priestory na prízemí – vhodné ako výrobná plocha o výmere 476,00 m2
 • Doba nájmu: od 01.01.2022 do 31.12.2022
 • Minimálna cena nájmu: 22,00 € m2/rok
 • Nachádzajú sa v budove SOŠ strojníckej, zapísanej na liste vlastníctva č. 4388, katastrálne územie Považská Bystrica ako výrobná hala, súpisné č. 2688, postavenej na parcele č. 5419/6. 

5.

 • Nebytové priestory na prízemí – vhodné ako kancelária o výmere 78,00 m2
 • Doba nájmu: od 01.01.2022 do 31.12.2022
 • Minimálna cena nájmu: 40,00 € m2/rok
 • Nachádzajú sa v budove SOŠ strojníckej, zapísanej na liste vlastníctva č. 4388, katastrálne územie Považská Bystrica ako výrobná hala, súpisné č. 2688, postavenej na parcele č. 5419/6.

6.

 • Nebytové priestory na prízemí – vhodné ako skladový priestor - vykurovaný  o výmere 19,00 m2
 • Doba nájmu: od 01.01.2022 do 31.12.2022
 • Minimálna cena nájmu: 15,00 € m2/rok
 • Nachádzajú sa v budove SOŠ strojníckej, zapísanej na liste vlastníctva č. 4388, katastrálne územie Považská Bystrica ako výrobná hala, súpisné č. 2688, postavenej na parcele č. 5419/6.

7.

 • Nebytové priestory na prízemí – vhodné ako výrobná plocha o výmere 124,00 m2
 • Doba nájmu: od 01.01.2022 do 31.12.2022
 • Minimálna cena nájmu: 22,00 € m2/rok
 • Nachádzajú sa v budove SOŠ strojníckej, zapísanej na liste vlastníctva č. 4388, katastrálne územie Považská Bystrica ako výrobná hala, súpisné č. 2688, postavenej na parcele č. 5419/6.

 

K nájomnému za nebytové priestory budú nájomcovi fakturované aj náklady za dodávané služby spojené s prenájmom – energie (teplo, elektrická energia, vodné a stočné, zrážková voda a komunálny odpad).

 

Spôsob nájmu: priamy nájom

 

Predkladanie ponúk:

 • Žiadosti o prenájom s uvedením predmetu nájmu, identifikačných údajov záujemcu, súhlasu so spracovaním osobných údajov, ceny v €/m2/rok, doby nájmu, účelu nájmu, požadujeme doručiť v zalepenej obálke s heslom „Prenájom - neotvárať“ v termíne  do 20.12.2021 na adresu:

Stredná odborná škola strojnícka

Športovcov 341/2

017 49 Považská Bystrica

 

 • Nájomná zmluva bude uzatvorená v zmysle ustanovení § 663 a násl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja v platnom znení.

 

Kontakt:

 • Bližšie informácie ohľadom prenájmu získate na tel .č. 042/4324411, Ing. Mária Bíziková, e-mail: maria.bizikova@sosjpb.sk

 

V Považskej Bystrici 07.12.2021                 

                                                                                             Mgr. Štefan Capák

                                                                               riaditeľ SOŠ strojníckej


Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac January 2022 Nasledujúci mesiac
Mo Tu We Th Fr Sa Su
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31