Zámer priameho nájmu 04.08. 2021

Zámer priameho nájmu majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe SOŠ strojníckej, Športovcov 341/2, 017 49 Považská Bystrica

č. 7/2021

 

SOŠ strojnícka, Športovcov 341/2, 017 49 Považská Bystrica v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín podľa § 9a, ods. 9 zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, zámer priameho nájmu svojho majetku.

 

Správca: SOŠ strojnícka, Športovcov 341/2, 017 49 Považská Bystrica

 

Predmet nájmu, podmienky nájmu:

 

1.

 • Nebytové priestory (určené ako ambulancia) o výmere 31,00 m2
 • Doba nájmu: od 01.09.2021 do 31.08.2022
 • Minimálna cena nájmu: 35,50 € m2/rok
 • Nachádzajú sa v budove SOŠ strojníckej, zapísanej na liste vlastníctva č. 4388, katastrálne územie Považská Bystrica ako škola, súpisné č. 341, postavenej na parcele č. 5418/1.

 

2.

 • Nebytové priestory (určené ako kancelária) – o výmere 57,00 m2
 • Doba nájmu: od 01.09.2021 do 31.08.2022
 • Minimálna cena nájmu: 50,00 € m2/rok
 • Nachádzajú sa v budove SOŠ strojníckej, zapísanej na liste vlastníctva č. 4388, katastrálne územie Považská Bystrica ako internát, súpisné č. 207, postavenej na parcele č. 5427/1.

 

3.

 • Nebytové priestory (určené ako cvičná  plocha) – o výmere 76,00 m2
 • Doba nájmu: od 01.09.2021 do 31.08.2022
 • Minimálna cena nájmu: 16,20 € m2/rok
 • Nachádzajú sa v budove SOŠ strojníckej, zapísanej na liste vlastníctva č. 4388, katastrálne územie Považská Bystrica ako internát, súpisné č. 207, postavenej na parcele č. 5427/1.

 

4.

 • Nebytové priestory (určené ako prechodné ubytovanie) – bunky č. 100 a č. 111

Každá izba vrátane spoločných priestorov je o výmere 21,50 m2.

Prechodné ubytovanie môže byť poskytnuté len fyzickej osobe, ktorá podáva žiadosť.

 • Doba nájmu: od 01.09.2021 do 31.08.2022
 • Minimálna cena nájmu: 22,00 € m2/rok
 • Nachádzajú sa v budove SOŠ strojníckej, zapísanej na liste vlastníctva č. 4388, katastrálne územie Považská Bystrica ako internát, súpisné č. 207, postavenej na parcele č. 5427/1.

 

K nájomnému za nebytové priestory budú nájomcovi fakturované aj náklady za dodávané služby spojené s prenájmom – energie (teplo, elektrická energia, vodné a stočné, zrážková voda) a komunálny odpad

 

Spôsob nájmu: priamy nájom

 

Predkladanie ponúk:

 • Žiadosti o prenájom nebytových priestorov s uvedením predmetu nájmu, identifikačných údajov záujemcu, ceny v €/m2/rok, doby nájmu, účelu nájmu, požadujeme doručiť v zalepenej obálke s heslom „Prenájom - neotvárať“ v termíne  do 24.08.2021 na adresu:

 

Stredná odborná škola strojnícka

Športovcov 341/2

017 49 Považská Bystrica

 

 • Nájomná zmluva bude uzatvorená v zmysle ustanovení § 663 a násl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja v platnom znení.

 

Kontakt:

 • Bližšie informácie ohľadom prenájmu získate na tel.č. 042/4324411,

Ing. Mária Bíziková, e-mail: maria.bizikova@strojnickapb.sk

 

V Považskej Bystrici 04.08.2021

 

 

 

                                                                         Mgr. Štefan Capák

                                                                       riaditeľ SOŠ strojníckej


Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac September 2021 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30