Vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov

Vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov pre projekt „Zvyšovanie úrovne gramotnosti žiakov v duálnom vzdelávaní modernizáciou výchovno-vzdelávacieho procesu“ projektu č.  NFP312010Z209

Zámerom vzdelávania je zvýšenie úrovne vedomostí a kľúčových kompetencií pedagogických a odborných zamestnancov v oblasti rozvoja čitateľskej, matematickej, prírodovednej, finančnej, jazykovej a IKT gramotnosti žiakov. Kvalitná úroveň vedomostí a kompetencií pedagogických a odborných zamestnancov v oblasti rozvoja gramotnosti žiakov je základom skvalitňovania a zefektívňovania výchovno-vzdelávacieho procesu.

Vzdelávania sa zúčastní cieľová skupina pedagogických a odborných zamestnancov, rozdelená do 3 skupín (1. skupina 15 zamestnancov, 2. skupina 15 zamestnancov a 3. skupina 14 zamestnancov). V rámci projektu budú realizované nasledovné druhy neakreditovaného vzdelávania:

 1.Rozvoj čitateľskej gramotnosti v duálnom vzdelávaní,

2.Rozvoj prírodovednej gramotnosti žiakov v duálnom vzdelávaní,

3.Rozvoj matematickej gramotnosti žiakov v duálnom vzdelávaní,

4.Rozvoj matematickej a prírodovednej gramotnosti žiakov v rámci odborných strojárskych predmetov v duálnom vzdelávaní.

 Ciele vzdelávania:

• cielené vzdelávanie v záujme rozvoja vzdelanostnej úrovne

• rozvoj kľúčových kompetencií pedagógov v oblasti čitateľskej, matematickej, prírodovednej a následne aj v jazykovej, finančnej a IKT gramotnosti,

• zabezpečenie rozvoja kľúčových kompetencií v oblasti využívania moderných

informačných technológií, potrebných pri rozvíjaní čitateľskej, matematickej, prírodovednej, jazykovej, finančnej a IKT gramotnosti žiakov

• motivácia k systematickému zvyšovaniu svojej kvalifikácie

• podporovať snahu o sebavzdelávanie

 Výstupy vzdelávania:

  • · certifikáty o absolvovaní vzdelávania,
  • · vyškolení učitelia pre rozvoj čitateľskej gramotnosti v príslušných oblastiach vzdelávania,
  • · motivácia k ďalšiemu sebavzdelávaniu,
  • · kvalitne osvojené kľúčové kompetencie s cieľom rozvíjať čitateľskú gramotnosť
  • · vysoká úroveň zručností v implementácii čitateľskej gramotnosti do ostatných vyučovaných predmetov,
  • · celková vyššia úroveň vzdelávacieho procesu.

Vzdelávanie bude zabezpečené externou vzdelávacou firmou. Lektor bude spĺňať nasledovné kvalifikačné predpoklady:

• dostatočné skúsenosti so vzdelávaním pedagogických a odborných zamestnancov,

• kvalitné skúsenosti a zručnosti v oblasti IKT gramotnosti,

• dostatočné kompetencie vo vyučovaní predmetov pre daný druh rozvoja gramotnosti.

Pri realizácii vzdelávaní bude k dispozícii školiaci materiál v súlade s rozpočtom projektu. V rámci vzdelávania sa bude využívať existujúca IT technika, ktorá bude doplnená o IT techniku obstaranú v rámci projektu.

Vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov sa bude konať po vyučovaní, bez nároku na náhradu mzdy.

1 . Rozvoj čitateľskej gramotnosti v duálnom vzdelávaní. Počet hodín: 50.

Cieľová skupina: 44 pedagogických a odborných zamestnancov, rozdelená na 3 skupiny.

Ciele vzdelávacej aktivity: rozšírenie a prehĺbenie kľúčových profesijných kompetencií v oblasti čitateľskej gramotnosti a rozvoj kompetencií v implementácii čitateľskej gramotnosti do Školského vzdelávacieho programu jednotlivých všeobecnovzdelávacích a odborných predmetov a následne do výchovno- vzdelávacieho procesu. Dostatočná pozornosť sa bude venovať využitiu nástrojov školského informačného systému EduPage a autorských nástrojov, ktoré sú k dispozícii na internete prakticky zadarmo na tvorbu vzdelávacích materiálov, interaktívnych lekcií, cvičení a testov, ktoré budú pre žiakov príťažlivé, atraktívne a hlavne budú sa podieľať na rozvoji čitateľskej gramotnosti žiakov.

Zabezpečenie realizácie vzdelávania: vzdelávanie sa uskutoční prezenčnou formou v rozsahu 50 hodín v priestoroch školy, z čoho bude 25 hodín odučených dištančnou formou. Vzdelávanie bude flexibilne a promptne reagovať na potreby cieľovej skupiny v záujme úspešnej implementácie hlavných aktivít projektu.

2 . Rozvoj prírodovednej gramotnosti žiakov v duálnom vzdelávaní. Počet hodín: 50.

Cieľová skupina: 44 pedagogických a odborných zamestnancov rozdelených do 3 skupín.

Ciele vzdelávacej aktivity: vzdelávanie bude zamerané na aktualizáciu a rozvoj kompetencií vyučovania prírodovedných a odborných predmetov. Vzdelávanie pomôže s implementáciou moderných digitálnych nástrojov vo vyučovaní prírodovedných a odborných predmetov. Dostatočná pozornosť sa bude venovať využitiu nástrojov školského informačného systému a ostatných autorských nástrojov na tvorbu vzdelávacích materiálov, interaktívnych lekcií, cvičení a testov, ktoré budú pre žiakov príťažlivé, atraktívne a hlavne budú sa podieľať na rozvoji prírodovednej gramotnosti žiakov.

Zabezpečenie realizácie vzdelávania: vzdelávanie sa uskutoční prezenčnou formou v rozsahu 50 hodín v priestoroch školy, z čoho bude 25 hodín odučených dištančnou formou. Vzdelávanie bude flexibilne a promptne reagovať na potreby cieľovej skupiny v záujme úspešnej implementácie hlavných aktivít projektu.

3 . Rozvoj matematickej gramotnosti žiakov v duálnom vzdelávaní. Počet hodín: 50.

Cieľová skupina: 44 pedagogických a odborných zamestnancov rozdelených do 3 skupín.

Ciele vzdelávacej aktivity: vzdelávanie sa bude orientovať na efektívne prepojenie teoretického vyučovania s odborným výcvikom v strojárskej a elektrotechnickej oblasti s rozvojom matematickej a následne prírodovednej gramotnosti. Účastníci školenia si osvoja základné zručnosti ako majú postupovať pri rozvíjaní matematickej a prírodovednej gramotnosti teoretického a praktického vzdelávania.

Zabezpečenie realizácie vzdelávania: vzdelávanie sa uskutoční prezenčnou formou v rozsahu 50 hodín v priestoroch školy, z čoho bude 25 hodín odučených dištančnou formou.

4 . Rozvoj matematickej a prírodovednej gramotnosti žiakov v rámci odborných strojárskych predmetov v duálnom vzdelávaní. Počet hodín: 50.

Cieľová skupina: 44 pedagogických a odborných zamestnancov rozdelených do 3 skupín.

Ciele vzdelávacej aktivity: vzdelávanie bude zamerané na aktualizáciu a rozvoj kompetencií vyučovania odborných strojárskych predmetov, ktoré je zamerané na rozvoj matematickej a prírodovednej gramotnosti. Vzdelávanie pomôže s implementáciou moderných digitálnych nástrojov vo vyučovaní odborných strojárskych predmetov ako strojárska technológia, strojníctvo, technológia a technická mechanika.

Zabezpečenie realizácie vzdelávania: vzdelávanie sa uskutoční prezenčnou formou v rozsahu 50 hodín v priestoroch školy, z čoho bude 25 hodín odučených dištančnou formou. Vzdelávanie bude flexibilne a promptne reagovať na potreby cieľovej skupiny v záujme úspešnej implementácie hlavných aktivít projektu.

 

Celková cena za vzdelávanie, stanovená zrealizovaným prieskumom trhu v októbri 2019 je 20 619,89 Eur.


Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac November 2021 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30