Zámer priameho nájmu 6/2023

Zámer priameho nájmu majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe SOŠ strojníckej, Športovcov 341/2, 017 49 Považská Bystrica

č. 6/2023

 

Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2, 017 49 Považská Bystrica v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín podľa § 9a, ods. 9 zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, zverejňuje zámer priameho nájmu svojho majetku.

 

Správca: Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2, 017 49 Považská Bystrica

 

Predmet nájmu, podmienky nájmu:

 1.     Nebytové priestory (určené ako ambulancia) – o výmere 31,00 m2

 • Doba nájmu: od 01.09.2023 do 31.08.2024
 • Minimálna cena nájmu: 35,00 € m2/rok
 • Nachádzajú sa v budove SOŠ strojníckej, zapísanej na liste vlastníctva č. 4388, katastrálne územie Považská Bystrica ako Škola, súpisné č. 341, postavenej na parcele č. 5418/1.

2.     Nebytové priestory (určené ako cvičná  plocha) – o výmere 76,00 m2

 • Doba nájmu: od 01.09.2023 do 31.08.2024
 • Minimálna cena nájmu: 16,00 € m2/rok

           Šatňa  – o výmere 20,00 m2

 • Doba nájmu: od 01.09.2023 do 31.08.2024
 • Minimálna cena nájmu: 13,00 € m2/rok

          Sociálne zariadenie – o výmere 17,00 m2

 • Doba nájmu: od 01.09.2023 do 31.08.2024
 • Minimálna cena nájmu: 13,00 € m2/rok
 • Nachádzajú sa v budove SOŠ strojníckej, zapísanej na liste vlastníctva č. 4388, katastrálne územie Považská Bystrica ako Internát, súpisné č. 207, postavenej na parcele č. 5427/1.

 

3.     Nebytové priestory (určené ako prechodné ubytovanie) – bunky č. 100, 105, 111, 112, 305, 312.

Každá izba vrátane spoločných priestorov je o výmere 21,50 m2.

Prechodné ubytovanie môže byť poskytnuté len fyzickej osobe, ktorá podáva žiadosť.

 • Doba nájmu: od 01.09.2023 do 31.08.2024
 • Minimálna cena nájmu: 22,00 € m2/rok
 • Nachádzajú sa v budove SOŠ strojníckej, zapísanej na liste vlastníctva č. 4388, katastrálne územie Považská Bystrica ako Internát, súpisné č. 207, postavenej na parcele č. 5427/1.

 

K nájomnému za nebytové priestory budú nájomcovi fakturované aj náklady za dodávané služby spojené s prenájmom – energie (teplo, elektrická energia, vodné a stočné, zrážková voda) a komunálny odpad, inflačná doložka vo výške 12,8%.

 

Spôsob nájmu: priamy nájom

 Predkladanie ponúk:

 • Žiadosti o prenájom nebytových priestorov s uvedením predmetu nájmu, identifikačných údajov záujemcu, ceny v €/m2/rok, doby nájmu, účelu nájmu, požadujeme doručiť v zalepenej obálke s heslom „Prenájom - neotvárať“ v termíne  do 30.08.2023 na adresu:

 

Stredná odborná škola strojnícka

Športovcov 341/2

017 49 Považská Bystrica

 

 • Nájomná zmluva bude uzatvorená v zmysle ustanovení § 663 a násl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja v platnom znení.

 

Kontakt:

 • Bližšie informácie ohľadom prenájmu získate na tel.č. 042/4324411,

Ing. Mária Bíziková, e-mail: maria.bizikova@strojnickapb.sk

 

V Považskej Bystrici 09.08.2023

 

 

 

 

                                                                           Ing. Peter Tamaši

                                                                       riaditeľ SOŠ strojníckej