Zámer priameho nájmu 04/2023

Zámer priameho nájmu majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe

SOŠ strojníckej, Športovcov 341/2, 017 49 Považská Bystrica

č. 4/2023

 

SOŠ strojnícka, Športovcov 341/2, 017 49 Považská Bystrica v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín podľa § 9a, ods. 9 zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, zámer priameho nájmu svojho majetku.

 Správca: Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2, 017 49 Považská Bystrica

 

 Predmet nájmu, podmienky nájmu:

1.     Nebytové priestory na prvom, druhom, treťom nadzemnom podlaží – vhodné na prechodné ubytovanie – bunky č. 101, 104, 106, 108, 201, 203, 205, 212, 301, 302, 305, 307, 308, 312. Každá izba vrátane spoločných priestorov je o výmere 21,50 m2. Prechodné ubytovanie môže byť poskytnuté len fyzickej osobe, ktorá podáva žiadosť.

 • Doba nájmu: od 01.07.2023 do 30.06.2024
 • Minimálna cena nájmu: 22,00 € / m2/ rok
 • Nachádzajú sa v budove SOŠ strojníckej, zapísanej na liste vlastníctva č. 4388, katastrálne územie Považská Bystrica ako Internát, súpisné č. 207, postavenej na parcele č. 5427/1.
 • K nájomnému za nebytové priestory budú nájomcovi fakturované aj náklady za dodávané služby spojené s prenájmom – energie (teplo, elektrická energia, vodné a stočné, zrážková voda a komunálny odpad).

 2.     Hnuteľný majetok -  stroje: vŕtačka stĺpová, sústruh hrotový, skľučovadlo 3 čeľ + príruba, skľučovadlo 4 čeľ. + príruba, otočný hrot č. 3, zámočnícky zverák

 • Nachádza sa na prízemí v budove SOŠ strojníckej, zapísanej na liste vlastníctva č. 4388, katastrálne územie Považská Bystrica ako výrobná hala, súpisné č. 2688, postavenej na parcele č. 5419/6.
  • Doba nájmu: od 01.07.2023 do 30.06.2024
  • Minimálna cena nájmu: 2,50 €/mesačne

 3.     Pozemok o výmere 28 m2 vrátane jedného boxu

 • Zapísaný na liste vlastníctva č. 4388, parc. č. 5419/1, katastrálne územie Považská Bystrica, druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie 
  • Doba nájmu: od 01.07.2023 do 30.06.2024
  • Minimálna cena nájmu: 16,00 €/mesačne

 Spôsob nájmu: priamy nájom

 

Predkladanie ponúk:

 • · Žiadosti o prenájom s uvedením predmetu nájmu, identifikačných údajov záujemcu, súhlasu so spracovaním osobných údajov, ceny v €/m2/rok, resp. ceny v €/mesiac, doby nájmu, účelu nájmu, požadujeme doručiť v zalepenej obálke s heslom „Prenájom - neotvárať“ v termíne  do 23.06.2023 na adresu:

Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2, 017 49 Považská Bystrica

 

 • · Nájomná zmluva bude uzatvorená v zmysle ustanovení § 663 a násl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja v platnom znení.

 

Kontakt:

 • · Bližšie informácie ohľadom prenájmu získate na tel .č. 042/4324411, Ing. Mária Bíziková, e-mail: maria.bizikova@sosjpb.sk

 

 V Považskej Bystrici 30.05.2023

 

 

                                                                                               Ing. Peter Tamaši

                                                                                           riaditeľ SOŠ strojníckej