Obchodná verejná súťaž 02/2023

Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2, 017 49 Považská Bystrica

 

v súlade so zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, podľa ustanovení § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení, ako aj v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom TSK v platnom znení

 

                                                           vyhlasuje

 

obchodnú verejnú súťaž č. 2/2023 (ďalej len súťaž alebo OVS) a vyzýva na podanie návrhov na uzatvorenie nájomnej zmluvy.

 

Prenajímateľ/vyhlasovateľ súťaže: Stredná odborná škola strojnícka,

  Športovcov 341/2, Považská Bystrica

Sídlo:                                                    Športovcov 341/2, 017 49  Považská Bystrica

Zastúpený:                                             Ing. Peter Tamaši, riaditeľ

Bankové spojenie:                                  Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05  Bratislava

IBAN:                                                   SK53 8180 0000 0070 0050 7460

IČO:                                                      17050561

DIČ:                                                      2020712617

 

1. Predmet nájmu na základe súťaže:   

Výber najvhodnejšej ponuky na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov, ktoré sa nachádzajú v objektoch Strednej odbornej školy strojníckej, Športovcov 341/2, 017 49 Považská Bystrica a k nim prislúchajúcich:

 

Pozemkov registra C-KN o celkovej výmere 33 161 m2, zapísaných na LV č. 4388, v tom:

-       Parcela č. 402/5 o výmere 1155 m2 – zastavaná plocha a nádvorie

-       Parcela č. 5402/66 o výmere 6 m2 – zastavaná plocha a nádvorie

-       Parcela č. 5418/1 o výmere 9103 m2 – zastavaná plocha a nádvorie

-       Parcela č. 5418/3 o výmere 239 m2 – zastavaná plocha a nádvorie

-       Parcela č. 5419/1 o výmere 5890 m2 – zastavaná plocha a nádvorie

-       Parcela č. 5419/7 o výmere 2723 m2  – zastavaná plocha a nádvorie

-       Parcela č. 5419/8 o výmere 261 m2 – zastavaná plocha a nádvorie

-       Parcela č. 5419/9 o výmere 148 m2 – zastavaná plocha a nádvorie

-       Parcela č. 5419/10 o výmere 528 m2 – zastavaná plocha a nádvorie

-       Parcela č. 5419/11 o výmere 620 m2 – zastavaná plocha a nádvorie

-       Parcela č. 5419/4 o výmere 6795 m2 – zastavaná plocha a nádvorie

-       Parcela č. 5419/6 o výmere 1488 m2 – zastavaná plocha a nádvorie

-       Parcela č. 5427/1 o výmere 3925 m2 – zastavaná plocha a nádvorie

-       Parcela č. 5427/6 o výmere 1 m2 – zastavaná plocha a nádvorie

-       Parcela č. 5427/7 o výmere 112 m2 – zastavaná plocha a nádvorie

-       Parcela č. 5427/8 o výmere 1 m2 – zastavaná plocha a nádvorie

-       Parcela č. 5427/9 o výmere 1 m2 – zastavaná plocha a nádvorie

-       Parcela č. 5427/14 o výmere 5 m2 – zastavaná plocha a nádvorie

-       Parcela č. 5427/15 o výmere 1 m2 – zastavaná plocha a nádvorie

-       Parcela č. 5427/16 o výmere 1 m2 – zastavaná plocha a nádvorie

-       Parcela č. 5427/17 o výmere 151 m2 – zastavaná plocha a nádvorie

-       Parcela č. 5427/4 o výmere 7 m2 – zastavaná plocha a nádvorie

 

Stavieb zapísaných na LV č. 4388:

-       stavba súp. č. 207, postavená na parcele č. 5427/1 – vedená na LV ako Internát

-       stavba súp. č. 341, postavená na parcele č. 5418/1 – vedená na LV ako Škola

-       stavba súp. č. 2688, postavená na parcele č. 5419/6 – vedená na LV ako výrobná hala

-       stavba bez súpisného čísla, postavená na parcele č. 5418/3 – vedená na LV ako Trafostanica

Vyhlasovateľ je správcom nehnuteľností, nehnuteľnosti sú vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja.

 

2. Účel nájmu: zefektívnenie výchovno-vzdelávacieho procesu, efektívnejšie využívanie majetku, podpora výchovno-vzdelávacieho procesu sumou minimálne 30 000,00 eur/rok počas trvania nájomnej zmluvy za účelom prípravy žiakov na budúce povolanie.

 

Nájomca sa zaväzuje spolu s nájomnou zmluvou následne a bezodplatne uzatvoriť zmluvu o spolupráci a zmluvu o výkone správy a údržby predmetného majetku.

 

3. Minimálna výška nájomného predstavuje sumu 1,00 eur/rok. V nájme nie je zahrnutá úhrada služieb súvisiacich s užívaním predmetu nájmu (el. energia, plyn, voda atď.).   

Výška nájomného sa každý rok automaticky upraví o mieru inflácie, meranú indexom spotrebiteľských cien v %-nom vyjadrení podľa inflačného koeficientu, oficiálne potvrdeného Štatistickým úradom Slovenskej republiky a to od 1.1. príslušného kalendárneho roka, v ktorom Štatistický úrad mieru inflácie potvrdil.

 

4. Doba platnosti zmluvy o nájme: na dobu 10 rokov odo dňa uzatvorenia (podpísania) zmluvy

 

5. Podmienky súťaže:

Povinnosťou nájomcu je dodržiavanie účelového určenia prenajatých nebytových priestorov a prislúchajúcich pozemkov a stavieb.

 

6. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo:

            - v prípade formálnych nedostatkov návrhu, ktoré nemenia jeho obsah, vyzvať záujemcu na jeho doplnenie (ide o právo, nie povinnosť vyhlasovateľa),

- odmietnuť všetky predložené ponuky,

            - prenájom môže byť uzatvorený len s víťazom súťaže, a tento nie je oprávnený prenajať tieto priestory tretej osobe bez predchádzajúceho súhlasu prenajímateľa a vlastníka nehnuteľnosti.

 

7. Spôsob predloženia cenovej ponuky:

Záujemcovia môžu predložiť svoje cenové ponuky osobne alebo poštou v uzatvorenej obálke s označením: ,,OVS 2/2023 -NEOTVÁRAŤ" na adresu:

Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2, 017 49 Považská Bystrica v termíne do 23.06.2023 do 10:00 hod.

 

Do súťaže nebude možné zahrnúť návrh, ktorý bude doručený, alebo predložený na adresu vyhlasovateľa po stanovenej lehote.

Po  uplynutí  stanovenej  lehoty  nebude možné predložený  návrh  zmeniť  a ani  odvolať.

 

8. Požadovaný minimálny rozsah a obsah cenovej ponuky:

a) identifikačné údaje uchádzača:

•           u fyzickej osoby – podnikateľa: obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH, telefonický kontakt, e-mail

•           u právnickej osoby – podnikateľa: obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH, štatutárny orgán s uvedením oprávnenosti ku konaniu, telefonický kontakt, e-mail

b) bankové spojenie uchádzača

c)  navrhovaná výška nájomného v eur/rok

d) písomné vyhlásenie uchádzača, že súhlasí s podmienkami súťaže špecifikovanými v predmete nájmu, podmienkach súťaže a vo vyhradených právach 

Návrh, v ktorom nebude splnená niektorá z podmienok súťaže a požadovaný minimálny rozsah a obsah cenovej ponuky, nebude do súťaže zaradený.

 

Záujemcovia si môžu predmetné priestory k prenájmu obhliadnuť u vyhlasovateľa súťaže

v pracovných dňoch, vždy od 9:00 do 11:00 hod. Kontaktná osoba: Ing. Mária Bíziková,   č.t. 042/4324411, e-mail: maria.bizikova@strojnickapb.sk.

 

9. Vyhodnotenie návrhov, vyhlásenie výsledkov súťaže:

- kritériom hodnotenia predložených návrhov je najvyššia ponúkaná odplata za prenechanie do užívania predmetu nájmu  pri  splnení  všetkých podmienok súťaže a požadovaného  minimálneho rozsahu a obsahu cenovej ponuky

- na otváranie a vyhodnotenie súťažných návrhov bude riaditeľom školy vymenovaná trojčlenná komisia; pred otvorením prvého súťažného návrhu oznámi predseda komisie počet doručených návrhov a skontroluje neporušenosť obálok; návrh, v ktorom nebude splnená niektorá z podmienok súťaže, nebude do súťaže zaradený

- víťazom súťaže sa stáva podaný návrh s najvyššou ponúknutou odplatou za prenechanie do užívania predmetu nájmu pri splnení všetkých podmienok súťaže

- navrhovateľ, ktorý podal víťazný návrh, bude oznámený najneskôr v lehote do 5 dní od zverejnenia výsledkov súťaže na webovom sídle školy; ostatní navrhovatelia, ktorí v súťaži neuspeli, budú o tejto skutočnosti upovedomení písomne

- s víťazom  súťaže bude následne spracovaný návrh nájomnej zmluvy, ktorý bude predložený na schválenie zriaďovateľovi správcu.

 

Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2, 017 49 Považská Bystrica, si podľa  § 283 zákona č. 516/1991 Zb. Obchodného zákonníka vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky, uverejnené podmienky súťaže meniť alebo súťaž zrušiť (uverejnením na tabuli a internetovej stránke zriaďovateľa a na internetovej stránke školy) a nevracať súťažné materiály účastníkom súťaže.

 

 

 

V Považskej Bystrici dňa 11.05.2023

 

                                                                                        Ing. Peter Tamaši

                                                                                            riaditeľ školy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Jún 2023 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30