Národný projekt

obr 1
ŠKOLA JE PARTNEROM
 
Národného projektu
„DUÁLNE VZDELÁVANIE A ZVÝŠENIE ATRAKTIVITY A KVALITY OVP“
 
Operačný program: 312000 - Operačný program Ľudské zdroje
Kód ITMS: 312011C789
Dĺžka realizácie: 01.2016 - 10.2020
 
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.