Zámer priameho nájmu 08.04. 2022

Zámer priameho nájmu majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe SOŠ strojníckej, Športovcov 341/2, 017 49 Považská Bystrica

č. 3/2022

 

SOŠ strojnícka, Športovcov 341/2, 017 49 Považská Bystrica v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín podľa § 9a, ods. 9 zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, zverejňuje zámer priameho nájmu svojho majetku.

 

Správca: SOŠ strojnícka, Športovcov 341/2, 017 49 Považská Bystrica

 

1.

Predmet nájmu, podmienky a účel nájmu:

Časť pozemku o výmere 75 m2, parc. č. 5419/6, katastrálne územie Považská Bystrica, druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie, zapísaný na LV č. 4388.  

 

Účel nájmu – ako odstavná plocha vo dvore vhodná na parkovanie (6 parkovacích miest vo dvore školy).

 

Záujemca o prenájom má právo doručiť len jednu žiadosť a v žiadosti uviesť počet parkovacích miest s uvedením ŠPZ.

Záujemca o prenájom nemôže predmet nájmu prenechať tretej osobe.

Vjazd vozidlom a parkovanie na odstavnej ploche má právo iba osoba, ktorá podpísala zmluvu o prenájme.

Odstavná plocha vo dvore školy, vhodná na parkovanie nie je strážená a prenajímateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za odstavené vozidlo budúceho nájomcu. Taktiež prenajímateľ nenesie zodpovednosť za akékoľvek poškodenie, zničenie alebo stratu motorového vozidla, ako aj vecí, nachádzajúcich sa vo vozidle.

Oslovení budú iba tí záujemcovia, ktorí budú úspešní v rámci zámeru priameho nájmu, resp. predložia najvyššiu cenovú ponuku.

 

2.

Minimálna cena nájmu: 30,00 €/1 parkovacie miesto/rok

 

3.

Doba nájmu: doba určitá – 1 rok, od 01.05.2022 do 30.04.2023

 

4.

Spôsob nájmu: priamy nájom

 

Predkladanie ponúk:

Žiadosti o prenájom s uvedením mena, priezviska, adresy fyzickej osoby, súhlasu so spracovaním osobných údajov v zmysle platnej legislatívy, resp. názov, sídlo a IČO právnickej osoby, ceny v €/počet parkovacích miest/rok požadujeme doručiť v zalepenej obálke s heslom „Prenájom - neotvárať“ v termíne  do 29.04.2022 na adresu:

 

Stredná odborná škola strojnícka

Športovcov 341/2

017 49 Považská Bystrica

 

Nájomná zmluva bude uzatvorená v zmysle ustanovení § 663 a násl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, zákona č. 116/1990 Zb. v znení neskorších predpisov a v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja v platnom znení.

 

Vyhlasovateľ si podľa § 283 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov vyhradzuje právo uverejnené podmienky meniť alebo zámer priameho nájmu zrušiť a to tak, že takéto rozhodnutie uverejní rovnakým spôsobom ako boli uverejnené podmienky zámeru priameho nájmu, prípadne odmietnuť všetky predložené ponuky.  

 

Kontakt:

Bližšie informácie ohľadom prenájmu získate na tel.č. 042/4324411

Ing. Mária Bíziková, e-mail: maria.bizikova@strojnickapb.sk

 

 

 

V Považskej Bystrici 08.04.2022

 

 

 

 

                                                                           Mgr. Štefan Capák

                                                                        riaditeľ SOŠ strojníckej

 


Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Máj 2022 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31