Zámer priameho nájmu č. 5/2022

Zámer priameho nájmu majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe SOŠ strojníckej, Športovcov 341/2, 017 49 Považská Bystrica

č. 5/2022

 

SOŠ strojnícka, Športovcov 341/2, 017 49 Považská Bystrica v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín podľa § 9a, ods. 9 zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, zámer priameho nájmu svojho majetku.

 

Správca: SOŠ strojnícka, Športovcov 341/2, 017 49 Považská Bystrica

 

Predmet nájmu, podmienky nájmu:

1.     Nebytové priestory na prvom, druhom, tretom nadzemnom podlaží – vhodné na prechodné ubytovanie – bunky č. 101, 104, 106, 108, 201, 203, 205, 208, 212, 301, 302, 305, 307, 308, 312.

Každá izba vrátane spoločných priestorov je o výmere 21,50 m2.

Prechodné ubytovanie môže byť poskytnuté len fyzickej osobe, ktorá podáva žiadosť.

  • Doba nájmu: od 01.07.2022 do 30.06.2023
  • Minimálna cena nájmu: 22,00 € / m2/ rok
  • Nachádzajú sa v budove SOŠ strojníckej, zapísanej na liste vlastníctva č. 4388, katastrálne územie Považská Bystrica ako Internát, súpisné č. 207, postavenej na parcele č. 5427/1.

 

2.     Skladové priestory - vykurované  o výmere 144,00 m2

  • Doba nájmu: od 01.07.2022 do 30.06.2023
  • Minimálna cena nájmu: 16,00 € / m2/ rok
  • Nachádzajú sa v budove SOŠ strojníckej, zapísanej na liste vlastníctva č. 4388, katastrálne územie Považská Bystrica ako výrobná hala, súpisné č. 2688, postavenej na parcele č. 5419/6.

 

K nájomnému za nebytové priestory budú nájomcovi fakturované aj náklady za dodávané služby spojené s prenájmom – energie (teplo, elektrická energia, vodné a stočné, zrážková voda a komunálny odpad).

  Spôsob nájmu: priamy nájom

 Predkladanie ponúk:

  • Žiadosti o prenájom s uvedením predmetu nájmu, identifikačných údajov záujemcu, súhlasu so spracovaním osobných údajov, ceny v €/m2/rok, doby nájmu, účelu nájmu, požadujeme doručiť v zalepenej obálke s heslom „Prenájom - neotvárať“ v termíne  do 28.06.2022 na adresu: Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2, 017 49 Považská Bystrica

 

  • Nájomná zmluva bude uzatvorená v zmysle ustanovení § 663 a násl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja v platnom znení.

 

Kontakt:

  • Bližšie informácie ohľadom prenájmu získate na tel .č. 042/4324411, Ing. Mária Bíziková, e-mail: maria.bizikova@sosjpb.sk

 

V Považskej Bystrici 07.06.2022                                    Mgr. Štefan Capák

                                                                               riaditeľ SOŠ strojníckej